Hotărâri de consiliu

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
HCL 28/2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reactualizare PUG și RLU- în continuare, în comuna Unirea, județul Brăila” precum și aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local și bugetul de stat prin Programului multianual finanțare PUG 2024-2027 din cadrul MDLPA2024/03/29
HCL 27/2024privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență din Comuna Unirea, pentru anul 20242024/03/29
HCL 26/2024privind modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la HCL nr. 43/28.04.2023 a Consiliului local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila2024/03/29
HCL 25/2024privind radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului………., înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2024/03/29
HCL 24/2024privind aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile DECEMBRIE 2023 și IANUARIE 20242024/03/29
HCL 23/2024privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor – PAAR pentru anul 2024 la nivelul comunei Unirea, judeţul Brăila2024/03/29
HCL 22/2024Privind: actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, județul Brăila.2024/03/29
HCL 21/2024privind însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemul public de alimentare cu apă și aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Unirea a bunurilor de retur inventariate2024/03/29
HCL 20/2024privind modificarea și completarea anexei 3 la HCL nr. 43/28.04.2023 a Consiliului local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila2024/03/28
HCL 19/2024privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale Unirea, din comuna Unirea, judetul Braila, in cadrul Programului national –Masa sanatoasa2024/03/15
HCL 18/2024privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2024 prin modificarea cap. 11.02.02 VENITURI și cap.51.01.03, 61.02.50, 65.02.11.30 pentru secțiunea funcționare CHELTUIELI2024/03/15
HCL 17/2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a DALI/SF/studiu de oportunitate aferente proiectului ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA CAMIN CULTURAL VALEA CANEPII IN COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRAILA”2024/02/28
HCL 16/2024privind Hotărâre aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA CAMIN CULTURAL VALEA CANEPII IN COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRAILA”2024/02/28
HCL 15/2024privind Aprobarea bugetului local pe anul 2024 precum și a Strategiei anuale de achiziție publică pentru anul 2024 și Programul Anual al Achiziției Publice2024/02/09
HCL 14/2024privind radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului…………, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2024/01/30
HCL 13/2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reactualizare PUG și RLU- în continuare, în comuna Unirea, județul Brăila” precum și aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local și bugetul de stat prin Programului multianual finanțare PUG 2024-2027 din cadrul MDLPA2024/01/30
HCL 12/2024privind acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila pentru aprobarea Actelor Aditionale la Contractele de delegare din cadrul Proiectului Sistem de management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila și a tarifelor serviciilor conexe serviciului de salubrizare a localităţilor2024/01/30
HCL 11/2024privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, judetul Brăila, pentru anul 20242024/01/30
HCL 10/2024privind Modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila.2024/01/30
HCL 9/2024privind aprobarea la nivelul UAT comuna Unirea a planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 20242024/01/30
HCL 8/2024privind Aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la nivelul Comunei Unirea, Judeţul Brăila, pentru anul 20242024/01/30
HCL 7/2024privind Aprobarea naturii activităților în folosul comunității ce vor fi prestate de către contravenienți, sau de către contravenienții cărora le-a fost înlocuită sancțiunea contravențională cu obligația prestării unei activități în folosul comunității, pentru anul 20242024/01/30
HCL 6/2024privind aprobarea utilizării temporare a sumei de 250.000 lei din excedentul anului anterior pentru acoperirea golului temporar de casă2024/01/08
HCL 5/2024privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 din excedentul bugetar al comunei Unirea din anii anteriori.2024/01/08
HCL 4/2024privind Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2023 al comunei Unirea, județul Brăila2024/01/08
HCL 3/2024privind Hotărâre privind aprobarea rețelei scolare pentru anul de învățământ 2024-2025 a unităților de învățământ din comuna Unirea2024/01/08
HCL 2/2024privind aprobarea proiectului „Hub-uri de dezvoltare digitala in bibliotecile publice brailene”, a cheltuielilor legate de proiect, precum si a Acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia2024/01/08
HCL 1/2024privind Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile IANUARIE, FEBRUARIE ŞI MARTIE 20242024/01/08
HCL 110/2023privind Prelungirea termenului de valabilitate al planului de urbanism general al comunei Unirea județul Brăila până la 31 decembrie 20262023/12/22
HCL 109/2023privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap.11.02.02, 42.02.34, 43.39.02– funcționare VENITURI și cap. 68.02.05.02, 68.02.15.01, pentru secțiunea funcționare CHELTUIELI2023/12/22
HCL 108/2023privind Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Unirea pentru trimestrul IV al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități2023/12/22
HCL 107/2023privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 la nivelul comunei Unirea2023/12/22
HCL 106/2023privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile OCTOMBRIE și NOIEMBRIE 20232023/12/15
HCL 105/2023privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap. 04.02.01, 04.02.05, 11.02.02, 11.02.06, 37.02.01 – funcționare VENITURI și cap. 51.02.01.03, 61.02.50, 65.02.04.01, 67.02.03.02, 67.02.03.07, 68.02.05.02, 68.15.01, 68.02.50.50, 70.02.06, 74.02.05.01 pentru secțiunea funcționare CHELTUIELI2023/12/15
HCL 104/2023privind Acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al municipiului/ comunei/ orasului UNIREA de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru aprobarea tarifelor și tarifelor distincte privind gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale din cadrul Proiectului SMID în județul Brăila si acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNĂREA Brăila de a aproba aceste tarife în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.2023/11/24
HCL 103/2023privind Aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitie ”Construire Parc Fotovoltaic în vederea producerii de energie regenerabilă pentru servicii publice de interes local in comuna Unirea, județul Brăila”.2023/11/24
HCL 102/2023privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA CAMIN CULTURAL VALEA CANEPII, IN COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA”2023/11/24
HCL 101/2023privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA CENTRU DE ASISTENTA DUPA PROGRAMUL SCOLAR TIP „AFTERSCHOOL”, IN COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA”2023/11/24
HCL 100/2023privind Aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Unirea, cu număr cadastral 77985 și aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Unirea, judetul Braila, a celor 2 loturi2023/11/24
HCL 99/2023privind Modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila.2023/11/24
HCL 98/2023privind Aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Comuna Unirea, județul Brăila și domnul Brujbu Remus-Bogdan2023/11/24
HCL 97/2023privind Includerea în inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Unirea, județul Brăila, a unui bun imobil- teren arabil în suprafață de 1.956 mp, situat în T 32/1, P 19, identificat cadastral prin CF nr.81329.2023/11/24
HCL 96/2023privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap. 51.02, 65.04, 67.02, 68.02, 70.02– funcționare CHELTUIELI, 70.02 dezvoltare CHELTUIELI, 03.02, 07.02, 07.03, 11.02, 16.02, 30.05, 36.50, 37.03, 37.04– funcționare și dezvoltare VENITURI2023/11/20
HCL 95/2023privind Participarea Comunei Unirea, Judetul Brăila in calitate de partener in cadrul proiectului ECONOMIE SOCIALĂ ÎN GAL CÂMPIA BRĂILEI cod MySMIS2021: 312167 depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS), Prioritatea P03. Protejarea dreptului la demnitate sociala Obiectiv specific: ESO4.1. Imbunatatirea accesului pe piata muncii si masuri de activare pentru toate persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in special pentru tineri, indeosebi prin implementarea Garantei pentru tineret, pentru somerii de lunga durata si grupurile …2023/11/10
HCL 94/2023privind Participarea Comunei Unirea, Judetul Brăila in calitate de partener in cadrul proiectului INTREPRINDERI SOCIALE IN GAL TERASA BRAILEI cod MySMIS2021: 311340 depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS), Prioritatea P03. Protejarea dreptului la demnitate sociala Obiectiv specific: ESO4.1. Imbunatatirea acesului pe piata muncii si masuri de activare pentru toate persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in special pentru tineri, indeosebi prin implementarea Garantei pentru tineret, pentru somerii de lunga durata si grupurile …2023/11/08
HCL 93/2023privind Participarea Comunei Unirea, Judetul Brăila in calitate de partener in cadrul proiectului INTREPRINDERI SOCIALE IN GAL TERASA BRAILEI cod MySMIS2021: 311340 depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS), Prioritatea P03. Protejarea dreptului la demnitate sociala Obiectiv specific: ESO4.1. Imbunatatirea acesului pe piata muncii si masuri de activare pentru toate persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in special pentru tineri, indeosebi prin implementarea Garantei pentru tineret, pentru somerii de lunga durata si grupurile …2023/11/08
HCL 92/2023privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna SEPTEMBRIE 20232023/10/31
HCL 91/2023privind Aprobarea încetării contractului de închiriere nr.42/23.08.2018 și respectiv a Actului aditional nr.67/11.08.2023 încheiat între Consiliul Local al Comunei Unirea, în calitate de locator și Compania Națională Poșta Română (Oficiul Județean de Poștă Brăila) în calitate de locatar2023/10/31
HCL 90/2023privind Acordarea unui mandat special doamnei Primar Puia Teodora, reprezentantul de drept al UAT Comuna Unirea, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECO DUNĂREA BRĂILA pentru semnarea Actelor Adiționale la Contractele de delegare aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila” de către directorul executiv al ADI ECO DUNĂREA Brăila2023/10/31
HCL 89/2023privind Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, asupra unui teren in suprafata de 1 mp apartinand domeniului public al comunei Unirea,județul Brăila2023/10/31
HCL 88/2023privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap. 51.02, 54.02, 61.02, 67.02, 68.02, 70.02, 74.02– funcționare VENITURI și CHELTUIELI și actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 20232023/10/20
HCL 87/2023privind modificarea anexei la HCL nr. 127/27.12.2022 privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 la nivelul comunei Unirea2023/10/20
HCL 86/2023privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Infiintare platforma comunala pentru gunoi de grajd in comuna Unirea, jud. Braila”2023/10/10
HCL 85/2023privind Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile OCTOMBRIE, NOIEMBRIE și DECEMBRIE 20232023/10/10
HCL 84/2023privind Aprobarea Regulamentului de utilizare si functionare a parcului, locurilor de joaca, locurilor de odihnă si a terenului de sport aflate în administrarea comunei Unirea, judetul Brăila2023/10/10
HCL 83/2023privind Finalizarea proiectului „ Dotarea serviciului de situatii de urgenta cu buldoexcavator in Comuna Unirea, Judetul Braila2023/09/29
HCL 82/2023privind Aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului proprietatea a comunei Unirea, cu număr cadastral 78525, T23, P 1/1, în suprafață de 21.316 mp2023/09/29
HCL 81/2023privind Desemnarea unui număr de doi reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul Brăila, în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Unirea, judeţul Brăila.2023/09/29
HCL 80/2023privind Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul Brăila, în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calităţii în Învățământul Preuniversitar de Stat, în anul şcolar 2023-2024.2023/09/29
HCL 79/2023privind Modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila2023/09/29
HCL 78/2023privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap. 37.02 – funcționare VENITURI și cap. 51.02, 67.02.03.02, 67.02.03.07, 68.02, 70.02.06, 70.02.50, 74.02 pentru secțiunea funcționare CHELTUIELI2023/09/04
HCL 77/2023privind Aprobarea asocierii Comunei Unirea prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea și realizarea lucrărilor de “REABILITARE STADION COMUNAL UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”2023/08/29
HCL 76/2023privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Unirea pentru reaprobarea documentatiei tehnico-economice- Faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici și acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA UNIREA, JUD. BRĂILA2023/08/29
HCL 75/2023privind Organizarea și sărbătorirea Zilei Comunei Unirea, judeţul Brăila în anul 20232023/08/29
HCL 74/2023privind Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023 – 20262023/08/29
HCL 73/2023privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap. 37.02 – funcționare și 42.02, 43.02, 43.44 – dezvoltare – VENITURI, cap. 51.02, 61.02, 67.02, 68.02, 70.02, 74.02 pentru secțiunea funcționare și cap. 51.02, 65.02, 67.02, 67.05, 70.02, 74.05, 84.03 pentru secțiunea dezvoltare – CHELTUIELI și actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 20232023/08/04
HCL 72/2023privind Acceptarea ofertei de donație de către Consiliul Local al comunei Unirea a unui teren în suprafață de 184 mp2023/07/31
HCL 71/2023privind Acceptarea ofertei de donație de către Consiliul Local al comunei Unirea a unui teren în suprafață de 42 mp2023/07/31
HCL 70/2023privind Stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Unirea, județul Brăila2023/07/31
HCL 69/2023privind Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE 20232023/07/31
HCL 68/2023privind Aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii-SA pentru proiectul “Dotarea serviciului de situații de urgență cu Buldoexcavator, Construire parcuri și Amenajare Centru Civic în comuna Unirea, județul Brăila”, finanțat prin Măsura 19.22023/06/27
HCL 67/2023privind Radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului STOIAN DANIEL, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2023/06/27
HCL 66/2023privind Aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Unirea, județul Brăila”2023/06/27
HCL 65/2023privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna MAI 20232023/06/27
HCL 64/2023privind Avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a acestuia2023/06/16
HCL 63/2023privind Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegată Operatorului SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, a nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate și acordarea unui mandat special Primarului Comunei Unirea2023/06/16
HCL 62/2023privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Piste de biciclete in intravilanul localitatii Valea Canepii și construire stații de reîncărcare în comuna Unirea, județul Braila”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/06/16
HCL 61/2023privind Aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Unirea, judeţul Brăila2023/05/30
HCL 60/2023privind Aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Unirea, cu număr cadastral 779822023/05/30
HCL 59/2023privind Aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Unirea, cu număr cadastral 779832023/05/30
HCL 58/2023privind Aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Unirea, cu număr cadastral 792662023/05/30
HCL 57/2023privind Aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Unirea, cu număr cadastral 785232023/05/30
HCL 56/2023privind Aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Unirea, cu număr cadastral 788902023/05/30
HCL 55/2023privind Aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Unirea, cu număr cadastral 778962023/05/30
HCL 54/2023privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila, aprobat prin HCL nr.44/28.04.20232023/05/30
HCL 53/2023privind Modificarea și completarea anexelor nr. 1, 4 și 5 la HCL nr. 43/28.04.2023 a Consiliului local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila2023/05/30
HCL 52/2023privind Aprobarea asocierii Comunei Unirea prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea și realizarea lucrărilor de “REABILITARE STADION COMUNAL UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”2023/05/30
HCL 51/2023privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „REABILITARE STADION COMUNAL UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”2023/05/30
HCL 50/2023privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna APRILIE 20232023/05/30
HCL 49/2023privind Aprobarea delegării dreptului de depunere a cererii de finanțare în vederea implementării și monitorizării proiectului „Microbuze electrice pentru un viitor sustenabil al învățământului din județul Brăila” – finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în România – linia de finanțare Investiția 10 – „Dezvoltarea rețelei de școli și achiziționarea de microbuze verzi”, către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila2023/05/26
HCL 48/2023privind Exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Unirea pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice- Faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici și acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA UNIREA, JUD. BRĂILA2023/05/05
HCL 47/2023privind Acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Brăila și reprezentantului de drept al Consiliului Local Comuna Unirea în Adunarea Generală a A.D.I. “ECO DUNAREA” Brăila2023/04/28
HCL 46/2023privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI EDUCAȚIONAL ȘCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA CÂNEPII”, aprobat pentru finanțare prin Planul National de Redresare și Reziliență – Componenta C10 – FONDUL LOCAL, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/04/28
HCL 45/2023privind Stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului comunei Unirea, judeţul Braila, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali.2023/04/28
HCL 44/2023privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 958/28.09.2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și a municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila2023/04/28
HCL 43/2023privind Aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila2023/04/28
HCL 42/2023privind Aprobarea indexării cu 13,8 % a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 20242023/04/28
HCL 41/2023privind Avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a acestuia2023/04/28
HCL 40/2023privind Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, a nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special Primarului Comunei Unirea2023/04/28
HCL 39/2023privind Aprobarea drepturilor banești personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna MARTIE 20232023/04/28
HCL 38/2023privind Aprobarea participării comunei Unirea, județul Brăila, la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat prin Fondul de Mediu2023/04/24
HCL 37/2023privind Desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Unirea pentru lunile APRILIE, MAI și IUNIE 20232023/04/24
HCL 36/2023privind Actualizarea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, listei străzilor cu rețeaua de apă și valoare de inventar a acestora2023/03/30
HCL 35/2023privind Reaprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA UNIREA – ETAPA II”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului menționat2023/03/30
HCL 34/2023privind Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență din Comuna Unirea, pentru anul 20232023/03/30
HCL 33/2023privind Desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Comuna Unirea, prin Consiliul local Unirea, în Adunarea Generală a Asociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila2023/03/30
HCL 32/2023privind Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a creșterii valorii neeligibile aferentă proiectului de investiție “Construire Parc – Unirea în comuna Unirea, Județul Brăila ”2023/03/30
HCL 31/2023privind Aprobarea menținerii Comunei Unirea, Județul Brăila la parteneriatul ”Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpia Brăilei”2023/03/30
HCL 30/2023privind Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobarea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special Primarului Comunei Unirea2023/03/30
HCL 29/2023privind Avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a acestuia2023/03/30
HCL 28/2023privind Suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 20232023/03/30
HCL 27/2023privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna FEBRUARIE 20232023/03/30
HCL 26/2023privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale Unirea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA 15 – EDUCAȚIE – Apel de finanțare – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe2023/03/14
HCL 25/2023privind Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici, beneficiari ai serviciului de salubrizare din comuna Unirea, județul Brăila, pentru anul 20232023/02/28
HCL 24/2023privind Aprobarea înființării și concesionarii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT Unirea2023/02/28
HCL 23/2023privind Însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Unirea a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Unirea a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și aprobarea casării acestora2023/02/28
HCL 22/2023privind Actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor – PAAR pentru anul 2023 la nivelul comunei Unirea, judeţul Brăila.2023/02/28
HCL 21/2023privind Aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2023 în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei UNIREA, judeţul BRĂILA2023/02/28
HCL 20/2023privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile DECEMBRIE 2022 și IANUARIE 20232023/02/28
HCL 19/2023privind Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Unirea a construcției în suprafață de 144 mp notată cu C1 în CF 70790, situată în Cvartal 15 P 667/3, loc. Unirea, nr. inventar 1185, valoare inventar 251.995 lei2023/02/08
HCL 18/2023privind Aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod My Smis 1309632023/02/08
HCL 17/2023privind Aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 90/11.10.2022 încheiat cu S.C. CRIPVSOL ENERGY S.R.L privind suprafața de 80.000 mp situată în T.70, P.373, Lot 1 comuna Unirea2023/01/31
HCL 16/2023privind Aprobarea bugetului local pe anul 2023 precum și a strategiei anuale de achiziție publică pentru anul 2023 și Programul Anual al Achiziției Publice2023/01/31
HCL 15/2023privind Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului general al comunei Unirea2023/01/31
HCL 14/2023privind Aprobarea cuantumurilor orare ale indemnizațiilor pentru activitățile efectuate de către Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgență al Comunei Unirea2023/01/31
HCL 13/2023privind Reînființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgență al Comunei Unirea în Tip V1, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență și a organigramei serviciului voluntar pentru situații de urgență2023/01/31
HCL 12/2023privind Radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului NEDELCU COSTINEL MIHAIL, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2023/01/31
HCL 11/2023privind Radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului OANCEA VIOREL, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2023/01/31
HCL 10/2023privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, judetul Brăila, pentru anul 20232023/01/31
HCL 9/2023privind Modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila2023/01/31
HCL 8/2023privind Aprobarea naturii activităților în folosul comunității ce vor fi prestate de către contravenienți, sau de către contravenienții cărora le-a fost înlocuită sancțiunea contravențională cu obligația prestării unei activități în folosul comunității, pentru anul 20232023/01/31
HCL 7/2023privind Aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la nivelul Comunei Unirea, Judeţul Brăila, pentru anul 20232023/01/31
HCL 6/2023privind Aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 20232023/01/31
HCL 5/2023privind Stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului comunei Unirea, judeţul Braila2023/01/09
HCL 4/2023privind Aprobarea rețelei scolare pentru anul de învățământ 2023-2024 a unităților de învățământ din comuna Unirea2023/01/09
HCL 3/2023privind Aprobarea utilizării temporare a sumei de 250.000 lei din excedentul anului anterior pentru acoperirea golului temporar de casă2023/01/09
HCL 2/2023privind Validarea Dispoziției nr. 1 din 04.01.2023 a Primarului comunei Unirea privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare Sursa A în sumă de 1.240.674,91 lei din excedentul anilor anteriori2023/01/09
HCL 1/2023privind Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile IANUARIE, FEBRUARIE și MARTIE 202232023/01/09
HCL 130/2022privind Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici în Comuna Unirea2022/12/27
HCL 129/2022privind Validarea Dispoziției nr. 393 din 21.12.2022 a Primarului comunei Unirea privind rectificarea bugetului local pentru VENITURI – 11.02.06, 37.02.03, 37.02.04 și secțiunea dezvoltare la cap. 65.02.50, 61.02.50 și 70.02.062022/12/27
HCL 128/2022privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile OCTOMBRIE și NOIEMBRIE 20222022/12/27
HCL 127/2022privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 la nivelul comunei Unirea2022/12/27
HCL 126/2022privind Avizarea documentelor necesare atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, și după caz a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila”, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele menționate și acordarea unui mandat …2022/12/19
HCL 125/2022privind Aprobarea efectuării plății Proiectului tehnic precum și a serviciilor de verificare tehnică a Proiectului tehnic din bugetul local al Comunei Unirea pentru investiția: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA UNIREA – ETAPA II”, cu recuperarea sumelor respective din bugetul MDLPA, după semnarea contractului de finanțare2022/12/19
HCL 124/2022privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea clasificației de venit 37.02.01, 11.02.02, 42.02.34 și 04.02.05 – VENITURI, cap. 51.02, 61.50, 65.02, 67.03, 67.03.07, 68.02.05, 68.02.15, 68.02.50, 70.02.06, 70.02.50 și cap. 74.02.05 pentru secțiunea funcționare – CHELTUIELI2022/12/19
HCL 123/2022privind Identificarea și însușirea canalelor ca urmare a lucrărilor de cadastru sistematic realizate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară2022/11/29
HCL 122/2022privind Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Unirea pentru trimestrul III al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități2022/11/29
HCL 121/2022privind Aprobarea Actului Adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și activități de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila nr. 360/07.06.2022, acordarea unui mandate special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare și mandatarea Președintelui Asociației să semneze Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare2022/11/29
HCL 120/2022privind Aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în învățământul preuniversitar din comuna Unirea pentru anul școlar 2022-20232022/11/29
HCL 119/2022privind Aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicit cheltuieli de deplasare pentru luna SEPTEMBRIE 20222022/11/29
HCL 118/2022privind Aprobarea implementării proiectului „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Unirea”2022/11/17
HCL 117/2022privind Aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Unirea a unui imobil-teren, categoria curți construcții cu suprafața de 12517 mp situate în CV 13 P100/42022/11/17
HCL 116/2022privind Modificarea și completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 53/28.05.2021 a Consiliului local Unirea privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al comunei Unirea2022/11/17
HCL 115/2022privind Declararea stării de insolvabilitate, scoaterea din evidența fiscal curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate2022/11/17
HCL 114/2022privind Aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor personae fizice și juridice, conform prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare2022/11/17
HCL 113/2022privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea clasificației de venit 11.02.06, 37. 02.03 și 37.02.04 – VENITURI, cap. 51.02, 65.02, 67.02, 70.02 și cap. 74.02 pentru secțiunea funcționare, cap. 84.02 și cap. 74.02 pentru secțiunea dezvoltare – CHELTUIELI ȘI ACTUALIZAREA Programului Annual al Achizițiilor Publice2022/11/17
HCL 112/2022privind Aprobarea Actului Adițional nr. 1/2022 la contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila numărul 360/07.06.2022 și acordarea unui mandate special reprezentantului de drept al Unității Administrativ Teritoriale Unirea să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI “ECO DUNĂREA“ Brăila – aprobarea Actului Adițional 1/20222022/10/31
HCL 111/2022privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea cap. 70.02 alin.71.01.01 și cap. 70.50 alin. 71.01.30, alin. 58.04.02, alin. 71.01.30 pentru secțiunea dezvoltare – cheltuieli și actualizarea Programului Annual al Achizițiilor Publice2022/10/31
HCL 110/2022privind Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Realizarea unei centrale electrice cu panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie regenerabilă în comuna Unirea, județul Brăila”2022/10/31
HCL 109/2022privind Aprobarea cererii doamnei Cărbunaru Angelica Andreea pentru atribuirea în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a suprafeței de teren de 775 m² pentru construirea unei locuințe proprietate personal în cvartal 1, parcela 7/1, str. Zambilei, nr. 10B, înscris în cartea funciară nr. 790972022/10/31
HCL 108/2022privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare drumuri de interes local din comuna Unirea –etapa II“, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului menționat2022/10/31
HCL 107/2022privind Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investiții – Reabilitare termică și energetic a obiectivului educațional Școala cu clasele I-VIII Valea Cânepii – propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10- Fondul Local2022/10/13
HCL 106/2022privind Modificarea și completarea HCL nr. 74/30.06.2022 pentru obiectivul de investiții , propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C10 Fondul Local2022/10/03
HCL 105/2022privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea2022/10/03
HCL 104/2022privind Desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Unirea pentru lunile OCTOMBRIE, NOIEMBRIE și DECEMBRIE 20222022/10/03
HCL 103/2022privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea cap.11.02.06 – venituri și cap. 51.2A.20.30.30-cheltuieli , secțiunea funcționare2022/09/28
HCL 102/2022privind Completarea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Unirea2022/09/21
HCL 101/2022privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea cap. 11.02, 37.02 – venituri și cap. 51.2A, 61.2A, 67.2A, 65.2A, 70.2A pentru secțiunea – cheltuieli2022/09/21
HCL 100/2022privind Aprobarea retragerii comunei Unirea din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilitate publică2022/09/21
HCL 99/2022privind Aprobarea cererii domnului ……….pentru atribuirea în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a suprafeței de teren de 983 m² pentru construirea unei locuințe proprietate personal în Cvartal 33, parcela 27/1, str. Bisericii, nr. 1C, înscris în CF nr. 792572022/09/21
HCL 98/2022privind Radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale ……., înlocuite cu ore de muncă în folosul comunității prin hotărâre judecătoarească2022/09/21
HCL 97/2022privind Aprobarea drepturilor banești personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile IULIE și AUGUST 20222022/09/21
HCL 96/2022privind Aprobarea asocierii Comunei Unirea prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea și realizarea lucrărilor de „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI SISTEMATIZARE VERTICALĂ TEREN AFERENT SEDIU SECUNDAR PRIMĂRIE COM UNIREA, SAT VALEA CÂNEPII, JUDEȚUL BRĂILA”2022/08/30
HCL 95/2022privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI SISTEMATIZARE VERTICALĂ TEREN AFERENT SEDIU SECUNDAR PRIMĂRIE COM UNIREA, SAT VALEA CÂNEPII, JUDEȚUL BRĂILA”2022/08/30
HCL 94/2022privind Modificarea și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 20222022/08/30
HCL 93/2022privind Organizarea și sărbătorirea Zilei Comunei Unirea, judeţul Brăila în anul 20222022/08/30
HCL 92/2022privind Desemnarea unui număr de doi reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul Brăila, în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Unirea, judeţul Brăila2022/08/30
HCL 91/2022privind Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul Brăila, în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calităţii în Învățământul Preuniversitar de Stat, în anul şcolar 2022-20232022/08/30
HCL 90/2022privind Aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini, a formularelor şi modelelor de documente pentru participarea la licitaţie şi modelului de contract de concesiune, în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al comunei Unirea, jud.Brăila, în suprafaţă de 80.000 mp, situat în intravilanul localităţii Unirea, comuna Unirea,categoria curți construcții, înscris în CF nr. 77983 Unirea2022/08/12
HCL 89/2022privind Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA2022/08/12
HCL 88/2022privind Aprobarea asocierii Comunei Unirea prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea și realizarea lucrărilor de „IGIENIZARE SEDIU SECUNDAR PRIMĂRIE, AMENAJARE GRUP SANITAR ȘI AMENAJARE PARC DE JOACĂ PENTRU COPII PE TERENUL AFERENT ÎN LOCALITATEA VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”2022/08/12
HCL 87/2022privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „IGIENIZARE SEDIU SECUNDAR PRIMĂRIE, AMENAJARE GRUP SANITAR ȘI AMENAJARE PARC DE JOACĂ PENTRU COPII PE TERENUL AFERENT ÎN LOCALITATEA VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”2022/08/12
HCL 86/2022privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea cap. 11.02 – VENITURI, cap. 51.02, 65.02, 67.2A, 70.02 pentru secțiunea funcționare și cap. 51.02, 65.02, 67.02, 70.02, 84.02 pentru secțiunea dezvoltare – CHELTUIELI și actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 20222022/08/12
HCL 85/2022privind aprobarea Actului Aditional nr.25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 – Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit – din Capitolul 1 – Sistemul Financiar – Titlul II – Sistemul Financiar si Sistemul Contabil – din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025 – actualizata –2022/07/29
HCL 84/2022privind Acordarea unui mandat special doamnei Primar Puia Teodora, in calitate de reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna Unirea, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 – 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. – actualizata – si a Actului Aditional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din …2022/07/29
HCL 83/2022privind Punerea la dispoziția Primăriei comunei Unirea în vederea realizării unor obiective pe următoarele terenurile extravilane identificate potrivit lucrărilor de cadastru sistematic și introducerea lor în amenajamentul pastoral2022/07/29
HCL 82/2022privind Anularea obligației fiscale datorată de debitoarea SC HIGHTECH IMPEX SRL2022/07/29
HCL 81/2022privind Trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Unirea a unui imobil – teren având destinația de drum, Strada Crenguța de Măr, CF 745112022/07/29
HCL 80/2022privind Modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila.2022/07/29
HCL 79/2022privind Aprobarea cererii doamnei STOIAN NICOLETA GIORGIANA pentru atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a suprafeței de teren de 984 m² pentru construirea unei locuințe proprietate personală în Cvartal 33, parcela 27/2, str. Ghiocelului, nr. 17 A, înscris în cartea funciară nr. 79256;2022/07/29
HCL 78/2022privind Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Unirea pentru trimestrele I și II ale anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități2022/07/29
HCL 77/2022privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna IUNIE 20222022/07/29
HCL 76/2022privind Radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului RUSU SOLOMON, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2022/07/29
HCL 75/2022privind Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE 20222022/07/29
HCL 74/2022privind Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investiții “piste de bicicletE în intravilanul localității valea canepii, comuna UNIREA, judetul braila”, propus spre finanțare prin Planul National de Redresare și Reziliență – Componenta C10 Fondul Local2022/06/30
HCL 73/2022privind Închirierea prin licitație publică a Încăperii nr.3 conform releveu, parte din construcția C2 – Grădiniță identificată cadastral sub nr. 70103 – C2 în suprafaţă de 10,5 mp în localitatea Unirea, str. Școlii, nr. 32 (CV15, P673), având destinația de cabinet veterinar, proprietatea UAT Unirea, domeniul public al comunei Unirea2022/06/30
HCL 72/2022privind Scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Unirea a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 1500,00 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorului decedat POPOACA VICA2022/06/30
HCL 71/2022privind Scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Unirea a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 4930,00 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitoarei decedată PÎRLOG GABRIELA2022/06/30
HCL 70/2022privind Aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la nivelul Comunei Unirea, Judeţul Brăila, pentru semestrul II al anului 20222022/06/30
HCL 69/2022privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna MAI 20222022/06/30
HCL 68/2022privind Aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini, a formularelor şi modelelor de documente pentru participarea la licitaţie şi modelului de contract de concesiune, în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al comunei Unirea, jud.Brăila, în suprafaţă de 80.000 mp, situat în intravilanul localităţii Unirea, comuna Unirea,categoria curți construcții, înscris în CF nr. 77983 Unirea2022/06/22
HCL 67/2022privind Identificarea unor terenuri extravilane care vor fi la dispoziția autorității locale pentru obiective ce se vor realiza pe suprafața de pășune existentă2022/06/22
HCL 66/2022privind Modificarea și completarea HCL nr. 54/09.05.2022 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila2022/05/31
HCL 65/2022privind Inițierea procedurii de concesionare a suprafeței de 80000 mp situat în Tarlaua 70 parcela 373 lot 1, categoria curți construcții, CF 77893, comuna Unirea2022/05/31
HCL 64/2022privind Obiective de efectuat ce privesc proiectul „Modernizarea drumului comunal DC 198”2022/05/31
HCL 63/2022privind Modificare de temă a proiectului „Modernizarea drumului comunal DC 198” pe parcursul execuției lucrărilor2022/05/31
HCL 62/2022privind Aprobarea Regulamentului în ceea ce privește concesionarea și închirierea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public sau privat al comunei Unirea, județul Brăila2022/05/31
HCL 61/2022privind Revocarea hotărârii nr. 52 adoptată în sedința extraordinară a Consiliului Local Unirea din data de 9 mai 2022 pentru nelegalitate2022/05/31
HCL 60/2022privind Aprobarea cererii doamnei AVRAM IONELA MONICA pentru atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a suprafeței de teren de 673 m² pentru construirea unei locuințe proprietate personală în Cvartal 33, parcela 26/1, str. Ghiocelului , nr. 22, înscris în cartea funciară nr. 792582022/05/31
HCL 59/2022privind Radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului SANDU LORENȚ, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2022/05/31
HCL 58/2022privind Radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului MIRCIOIU VASILICĂ, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2022/05/31
HCL 57/2022privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna APRILIE 20222022/05/31
HCL 56/2022privind Modificarea H.C.L. Unirea nr. 74/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Unirea, județul Brăila2022/05/31
HCL 55/2022privind Stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei Unirea, județul Brăila2022/05/09
HCL 54/2022privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila2022/05/09
HCL 53/2022privind Modificarea și completarea anexelor nr. 2 nr. 3 și nr. 4 la HCL nr. 53/28.05.2021 a Consiliului local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila2022/05/09
HCL 52/2022privind Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere în participațiune pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic pe teritoriul UAT Unirea nr. 31/07.12.20122022/05/09
HCL 51/2022privind Însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Unirea a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Unirea a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și aprobarea casării acestora2022/05/09
HCL 50/2022privind Constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier local a d-lui ENACHE VALERICĂ și declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Național Liberal, în cadrul Consiliului Local al comunei Unirea2022/04/29
HCL 49/2022privind Aprobarea indexării cu 5,1 % a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 20232022/04/29
HCL 48/2022privind Aprobarea asocierii Comunei Unirea prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea si realizarea lucrărilor de “AMENAJARE ALEI PIETONALE ÎN LOCALITATEA VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”2022/04/29
HCL 47/2022privind Aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „AMENAJARE ALEI PIETONALE ÎN LOCALITATEA VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”2022/04/29
HCL 46/2022privind Modificarea și completarea anexei la HCL nr. 32/31.03.2022 a Consiliului local Unirea privind inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila2022/04/29
HCL 45/2022privind Aprobarea cererii doamnei AVRAM LENUȚA ROXANA pentru atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a suprafeței de teren de 673 m² pentru construirea unei locuințe proprietate personală în Cvartal 33, parcela 26/2, înscris în cartea funciară nr. 792552022/04/29
HCL 44/2022privind Modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila2022/04/29
HCL 43/2022privind Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență din Comuna Unirea, pentru anul 20222022/04/29
HCL 42/2022privind Radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului OANCEA MARINEL, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2022/04/29
HCL 41/2022privind Radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului PUIA IONEL, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2022/04/29
HCL 40/2022privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna MARTIE 20222022/04/29
HCL 39/2022privind Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile APRILIE, MAI și IUNIE 20222022/04/29
HCL 38/2022privind Aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru investiția: „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA UNIREA ȘI LOCALITATEA VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”2022/03/31
HCL 37/2022privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și aprobarea actualizării cofinanțării investiției: „MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 198 DIN COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”, ca urmarea finalizării tuturor procedurilor de achiziție publică2022/03/31
HCL 36/2022privind Schimbare amplasament prin mutarea Monumentului Eroilor din centru localității Unirea, poz. 11 din inventarul domeniului public, în curtea Căminului Cultural al comunei Unirea situat în Cvartal 14, P 558, str. Primăriei, nr. 71, poz. 4 din domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila și modificare suprafață și limite2022/03/31
HCL 35/2022privind: modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila2022/03/31
HCL 34/2022privind Suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 20222022/03/31
HCL 33/2022privind Constituirea dreptului de acces pe un teren proprietate privată a comunei Unirea în suprafață de 225 mp situat în intravilanul satului Unirea, Cvartal 17, str. Crăiței, nr. 3, către furnizorul de rețele publice de comunicații S.C. RCS&RDS S.A2022/03/31
HCL 32/2022privind Modificarea și completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 53/28.05.2021 a Consiliului local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila2022/03/31
HCL 31/2022privind Aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2022 în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei UNIREA, judeţul BRĂILA.2022/03/31
HCL 30/2022privind Aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv de drept public ”DINAMIC UNIREA” din comuna Unirea, județul Brăila, în anul 20222022/03/31
HCL 29/2022privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna FEBRUARIE 20222022/03/31
HCL 28/2022privind Aprobarea cuantumului și a numărului burselor de merit, burselor de studiu și burselor sociale pentru elevii Școlii Gimnaziale Unirea, pentru semestrul II al anului şcolar 2021-20222022/03/15
HCL 27/2022privind Modificarea bugetului local pe anul 2022 prin majorarea indicatorului de venituri 07.02.03 cu suma de 45 mii lei și la cheltuieli majorarea capitolului 61.02, subcapitolul 61.02.50, titlul 20, art. 20.01, alineat 20.01.302022/03/15
HCL 26/2022privind Modificarea art. 1 poz. 13 din HCL nr. 23/23.02.2022 modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila.2022/02/25
HCL 25/2022privind Modificarea art. 1 poz. 1 din HCL nr. 103/26.11.2021 referitor la completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Unirea, judeţul Brăila2022/02/25
HCL 24/2022privind Îndreptarea erorii materiale prin aprobarea inițierii procedurii de rectificare a înscrisurilor de carte funciară și sistarea carților funciare 74497, 74496, 74504 și modificarea de limită și suprafață a cărților funciare 74510, 74502, 74508 și 745112022/02/23
HCL 23/2022privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila2022/02/23
HCL 22/2022privind Înregistrarea Primăriei Comunei Unirea în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar2022/02/23
HCL 21/2022privind Aprobarea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei Unirea2022/02/23
HCL 20/2022privind Modificarea și completarea HCL nr. 15/10.02.2022 privind bugetul local pe anul 2022 precum și a strategiei anuale de achiziție publică pentru anul 2022 și Programul Anual al Achiziției Publice2022/02/23
HCL 19/2022privind Actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor – PAAR pentru anul 2022 la nivelul comunei Unirea, judeţul Brăila.2022/02/23
HCL 18/2022privind Modificarea art. 2 din HCL nr. 11/28.01.2022 privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Unirea pentru S.C. Orange S.A. în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora2022/02/23
HCL 17/2022privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile DECEMBRIE 2021 – restanță și IANUARIE 20222022/02/23
HCL 16/2022privind Aprobarea închirierii utilajului buldoexcavator aflat în proprietatea privată a comunei Unirea, județul Brăila, a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator și a taxei speciale de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în proprietatea privată a comunei Unirea, județul Brăila2022/02/10
HCL 15/2022privind Aprobarea bugetului local pe anul 2022 precum și a strategiei anuale de achiziție publică pentru anul 2022 și Programul Anual al Achiziției Publice2022/02/10
HCL 14/2022privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna DECEMBRIE 20212022/02/10
HCL 13/2022privind Stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului comunei Unirea, judeţul Braila, precum şi stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali2022/01/28
HCL 12/2022privind Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului general al comunei Unirea2022/01/28
HCL 11/2022privind Acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Unirea pentru S.C. Orange S.A. în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora2022/01/28
HCL 10/2022privind Darea în folosință a suprafeței de 1725 mp teren intravilan și dreptul de a dispune în mod gratuit pentru organizare de șantier, în vederea execuției lucrărilor de Reabilitare și modernizare infrastructură de transport rutier DJ 255A Silistraru-Unirea-Gropeni în cadrul proiectului „Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării2022/01/28
HCL 9/2022privind Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea, județul Brăila2022/01/28
HCL /2022privind2022/01/28
HCL 8/2022privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, judetul Brăila, pentru anul 20222022/01/28
HCL 7/2022privind Aprobarea naturii activităților în folosul comunității ce vor fi prestate de către contravenienți, sau de către contravenienții cărora le-a fost înlocuită sancțiunea contravențională cu obligația prestării unei activități în folosul comunității, pentru anul 2022.2022/01/28
HCL 6/2022privind Aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la nivelul Comunei Unirea, Judeţul Brăila, pentru anul 20222022/01/28
HCL 5/2022privind Aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 20222022/01/28
HCL 4/2022privind Aprobarea utilizării temporare a sumei de 158.000 lei din excedentul anului anterior pentru acoperirea golului temporar de casă2022/01/07
HCL 3/2022privind Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Unirea pe anul 2021 din excedentul bugetar al comunei Unirea din anii anteriori.2022/01/07
HCL 2/2022privind Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021 al comunei Unirea, județul Brăila2022/01/07
HCL 1/2022privind Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile IANUARIE, FEBRUARIE și MARTIE 20222022/01/07
HCL 110/2021privind Aprobarea rețelei școlare pentru anul de învățământ 2022-2023 a unităților de învățământ din comuna Unirea.2021/12/28
HCL 109/2021privind Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021.2021/12/28
HCL 108/2021privind Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Unirea pentru trimestrul IV al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.2021/12/28
HCL 107/2021privind Aprobarea cuantumului și a numărului burselor de merit și de ajutor social pentru elevii Școlii Gimnaziale Unirea, pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022.2021/12/28
HCL 106/2021privind Aprobarea drepturilor bănești personalului didactic care solicit cheltuieli de deplasare pentru luna NOIEMBRIE 2021.2021/12/28
HCL 105/2021privind Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021.2021/12/14
HCL 104/2021privind Aprobarea sumei de 10000 lei în vederea organizării activităților legate de sărbătorile de iarnă și pomul de Crăciun din anul 2021.2021/12/14
HCL 103/2021privind Completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Unirea, județul Brăila.2021/11/26
HCL 102/2021privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20222021/11/26
HCL 101/2021privind Modificarea și completarea anexei nr.2 la HCL nr.53/28.05.2021 a Consiliului Local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al comunei Unirea, județul Brăila.2021/11/26
HCL 100/2021privind Aprobarea drepturilor bănești personalului didactic care solicit cheltuieli de deplasare pentru lunile septembrie 2021-restanță și octombrie 2021.2021/11/26
HCL 99/2021privind Participarea la PROGRAM cu obiectivul:”REABILITARE TERMICĂ ŞI ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI EDUCAŢIONAL ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA CÂNEPII, localitatea Valea Cânepii, Comuna Unirea, judeţul Brăila.”2021/11/15
HCL 97/2021privind Modificarea şi completarea anexei nr.4 la HCL nr.53/28.05.2021 a Consiliului Local Unirea privind aprobarea însuşirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al comunei Unirea, judeţul Brăila.2021/11/15
HCL 96/2021privind Rectificare bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi actualizarea programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021.2021/10/29
HCL 95/2021privind Modificarea şi completarea HCL nr.10/29.10.2021 privind stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “ADMINISTRAŢIE” din aparatul propriu al Primarului Comunei Unirea, judeţul Brăila, precum şi stabilirea nivelului indemnizaţiei de şedinţă a aleşilor locali.2021/10/29
HCL 94/2021privind Aporbarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 20212021/10/29
HCL 93/2021privind Aporbarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicit cheltuieli de deplasare pentru lunile iulie şi septembrie 20212021/10/29
HCL 92/2021privind Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Unirea pentru lunile Octombrie, Noiembrie şi Decembrie 2021.2021/10/29
HCL 91/2021privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aporbarea actualizării cofinanţării investiţiei “MODERNIZARE STRAZI ÎN SATUL UNIREA ŞI VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA , JUDEŢUL BRĂILA”ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG 15/2021.2021/09/30
HCL 90/2021privind Aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite din intravilanul comunei Unirea, judeţul Brăila, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin.(5-8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pct.168 din HGR nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a formelor tipizate pentru aplicarea acestuia.2021/09/30
HCL 89/2021privind Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi actualizarea programului annual al achiziţiilor publice pentru anul 2021.2021/09/30
HCL 88/2021privind Aprobarea cererii domnului Gurgu Tudorel pentru atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 a suprafeţei de teren de 798 mp pentru construirea unei locuinţe proprietate personal în Cvartal 20, parcela 928/2, înscris în cartea funciară nr.76697.2021/09/30
HCL 87/2021privind Retragerea terenului atribuit în folosinţă gratuită domnului Răstoacă Dumitru conform Legii nr.15/20032021/09/30
HCL 86/2021privind Completarea Anexei la Hotarârea Consiliului Local nr. 98/29.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul fiscal 2021.2021/09/30
HCL 85/2021privind Aprobarea Programului de activităţi cultural-artistice şi educative organizate în comuna Unirea, judeţul Brăila în anul 20222021/09/30
HCL 84/2021privind Aprobarea Acordului de cooperare între Comuna Unirea, judeţul Brăila din România şi satul Vadul lui Isac, Raionul Cahul din Republica Moldova.2021/09/30
HCL 83/2021privind Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Unirea pentru trimestrul III al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi2021/09/30
HCL 82/2021privind Validarea Dispoziţiei nr.292 din 07.09.2021 a PRIMARULUI Comunei Unirea privind rectificarea bugetului local pentru venituri indicatorul 37.01 şi cap 67.03.07-cheltuieli, secţiunea funcţionare.2021/09/30
HCL 81/2021privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea actualizării cofinanţării investiţiei”MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 198 DIN COMUNA UNIREA, JUDEŢUL BRĂILA”ca urmare a rezilierii contractului de execuţie lucrări şi actualizării documentaţiei de proiectare precum şi ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG 93/2021.2021/09/24
HCL 80/2021privind Aporbarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea actualizării cofinanţării investiţiei:”MODERNIZARE STRĂZI ÎN SATUL UNIREA şi VALEA CÂNEPII, comuna Unirea, judeţul Brăila”ca urmare atât a finalizării tuturor procedurilor de achiziţie publică cât şi ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG 93/2021.2021/09/24
HCL 79/2021Privind: încetarea aplicabilității HCL nr. 4/08.01.20212021/08/31
HCL 78/2021privind: organizarea și sărbătorirea Zilei Comunei Unirea, judeţul Brăila în anul 20212021/08/31
HCL 77/2021Privind: modificarea și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 20212021/08/31
HCL 76/2021privind: modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila2021/08/31
HCL 75/2021Privind: suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 20212021/08/31
HCL 74/2021Privind: anularea și scoaterea din evidența fiscală a unor creanțe provenite din amenzi și penalități, pentru persoanele fizice decedate, din comuna Unirea, județul Brăila2021/08/31
HCL 73/2021Privind: desemnarea unui număr de trei reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul Brăila, în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Unirea, judeţul Brăila.2021/08/31
HCL 72/2021Privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul Brăila, în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calităţii în Învățământul Preuniversitar de Stat, în anul şcolar 2021-2022.2021/08/31
HCL 71/2021Privind: aprobarea cumpărării unui teren intravilan cu suprafața totală de 2230 mp real măsurată (2154 mp în acte) și construcții corpurile C1 – locuință (87 mp), C2 – Anexă (9mp), C3 – Anexă – (16mp) și C4 – Anexă – (18 mp), str. Școlii, nr. 27, Cvartal 22 P1129, 1130, 1131 din localitatea Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila2021/07/30
HCL 70/2021privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Construire teren de sport multifuncțional în localitatea Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila”2021/07/30
HCL 69/2021privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitare Școala Gimnazială Unirea, structura Unirea, comuna Unirea, județul Brăila”2021/07/30
HCL 68/2021Privind: analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Unirea pentru trimestrul II al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități2021/07/30
HCL 67/2021Privind: anularea și scoaterea din evidență a unor debite pentru contribuabili persoane fizice decedate, din comuna Unirea, județul Brăila2021/07/30
HCL 66/2021Privind: aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 20212021/07/30
HCL 65/2021Privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna IUNIE 20212021/07/30
HCL 64/2021Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru sedința ordinară din 30 IULIE 2021.2021/07/30
HCL 63/2021Privind: aprobarea oportunității privind cumpărarea unui teren intravilan cu suprafața totală de 2230 mp real măsurată (2154 mp în acte) și construcții corpurile C1 – locuință (87 mp), C2 – Anexă (9mp), C3 – Anexă – (16mp) și C4 – Anexă – (18 mp), str. Școlii, nr. 27, Cvartal 22 P1129, 1130, 1131 din localitatea Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila2021/07/12
HCL 62/2021privind: aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea și realizarea lucrărilor de “Construire teren de sport multifuncțional în localitatea Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila”2021/07/12
HCL 61/2021privind: aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea și realizarea lucrărilor de “Reabilitare Școală Gimnazială Unirea, structura Unirea, comuna Unirea, județul Brăila”2021/07/12
HCL 60/2021privind: rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2021 prin modificarea indicatorului 37.02.03, cap. 51, 61, 65, 67 si 70 pentru secțiunea funcționare și indicatorii 43.02.39, 37.02.04, 48.02.04 și cap. 65.02, 67.02, 70.02, 83.02, 84.02 pentru secțiunea dezvoltare și actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 20212021/07/12
HCL 59/2021Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE 2021.2021/07/12
HCL 58/2021Privind: constituirea echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică pe raza comunei Unirea, județul Brăila2021/06/30
HCL 57/2021Privind: Aprobarea Regulamentului privind achiziția de imobile de către Comuna Unirea, județul Brăila2021/06/30
HCL 56/2021privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Unirea, județul Brăila2021/06/30
HCL 55/2021Privind: aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Unirea, județul Brăila2021/06/30
HCL 54/2021Privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna MAI 20212021/06/30
HCL 53/2021Privind: aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila2021/05/28
HCL 52/2021privind: aprobarea modificării anexei nr.1 – calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice, punctele (6) – (9) la Hotărârea nr. 98 din 29.12.2020 a Consiliului Local Unirea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 20212021/05/28
HCL 51/2021Privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021-2027 a comunei Unirea, județul Brăila2021/05/28
HCL 50/2021privind: aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei UNIREA, judeţul BRĂILA.2021/05/28
HCL 49/2021Privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna APRILIE 20212021/05/28
HCL 48/2021privind: aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Valea Cânepii2021/05/10
HCL 47/2021privind: aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Unirea2021/05/10
HCL 46/2021Privind: revocarea hotărârii nr. 24 adoptată în sedința ordinară a Consiliului Local Unirea din data de 26 februarie 2021 pentru nelegalitate2021/05/10
HCL 45/2021privind: aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv de drept public ”DINAMIC UNIREA” din comuna Unirea, județul Brăila, în anul 20212021/05/05
HCL 44/2021privind: acordul Consiliului Local Unirea pentru constituirea unei ipoteci în favoarea CEC BANK S.A. asupra bunurilor proprietatea S.C. GERATELECTRONIC S.R.L.aduse în participațiune în parcul fotovoltaic în baza contractului de asociere în participațiune nr. 32/07.12.20122021/04/21
HCL 43/2021privind: aprobarea Actului de Punere în Valoare nr. 217/UAT Unirea întocmit de Ocolul Silvic Ianca cu privire la realizarea lucrărilor de întreținere a culoarelor de trecere a liniilor electrice aeriene (LEA) cu tensiuni cuprinse între 0,4 si 110 KV2021/04/21
HCL 42/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și aprobarea actualizării cofinanțării investiției: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SATUL UNIREA ȘI VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”, ca urmare a rezilierii contractului de execuție lucrări și actualizării documentației de proiectare2021/04/21
HCL 41/2021privind: aprobarea bugetului local pe anul 2021 precum și a strategiei anuale de achizitie publica pentru anul 2021 și Programul Anual al Achiziției Publice2021/04/21
HCL 40/2021Privind: aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 20212021/04/21
HCL 39/2021Privind: aprobarea indexării cu 2,6% a impozitelor și taxelor locale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 20222021/04/21
HCL 38/2021privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență din Comuna Unirea, pentruanul 20212021/04/21
HCL 37/2021Privind: radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului , înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecatorească2021/04/21
HCL 36/2021Privind: radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului , înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2021/04/21
HCL 35/2021privind: modificarea cuantumului și a numărului burselor de studiu pentru elevii Școlii Gimnaziale Unirea și Valea Cânepii, pentru anul şcolar 2020-20212021/04/21
HCL 34/2021Privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna MARTIE 20212021/04/21
HCL 33/2021Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile APRILIE, MAI și IUNIE 2021.2021/04/21
HCL 32/2021Privind: radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecatorească2021/03/29
HCL 31/2021Privind: radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2021/03/29
HCL 30/2021Privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Unirea ca utilizator al aplicației informatice Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale – RENNS, cu rol de validare pe procesele de gestionare drumuri și adrese, în vederea operaționalizării sistemului informatic RENNS2021/03/29
HCL 29/2021Privind: actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, județul Brăila.2021/03/29
HCL 28/2021privind: modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila.2021/03/29
HCL 27/2021Privind: modificarea anexei la HCL nr. 91/27.11.2020 a Consiliului Local Unirea privind modificarea și completarea anexei la HCL Nr. 49/31.05.2019 privind aprobarea inventarului bunurilor ce apațin domeniul privat al comunei Unirea, județul Brăila2021/03/29
HCL 26/2021Privind: revocarea hotărârii nr. 13 adoptată în sedința extraordinară a Consiliului Local Unirea din data de 12 februarie 2021.2021/03/29
HCL 25/2021Privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, DECEMBRIE 2020 și IANUARIE, FEBRUARIE 20212021/03/29
HCL 24/2021privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 2 ani, a spatiului in suprafata totala de 49.90mp situat in cladirea Centrului After School, CF nr. 70103, nr. cadastral 70103-C5, apartinand domeniului public, catre doamna Craciun Simona Steliana, medic stomatolog, pentru infiintare cabinet stomatologic2021/02/26
HCL 23/2021privind incetarea aplicabilitatii HCL nr. 47/31.05.20192021/02/26
HCL 22/2021privind modificarea si completarii HCL nr. 10/29.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functia de secretar general al comunei, inspector superior gradatia 5 si personalul contractual guard din din aparatul de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2021/02/26
HCL 21/2021privind constatarea vanzarii apartamentelor nr. 2 si nr. 4 situat in loc. Unirea, str. Scolii nr. 35, com. Unirea, jud. Braila avand nr. cadastral 747360-C1-U2 si 747360-C1-U4 catre Darjan Aurelia2021/02/26
HCL 20/2021privind constatarea vanzarii apartamentului nr. 1 situat in loc. Unirea, str. Scolii nr. 35, com. Unirea, jud. Braila avand nr. cadastral 747360-C1-U1 catre Puia Leanca2021/02/26
HCL 19/2021privind insusirea si aprobarea apartamentarii in 4 unitati individuale a imobilului situat in sat Unirea, str. Scolii nr. 35, com. Unirea, jud. Braila, avand nr. cadastral 747360-C1, inscris in CF nr. 74736, a loc. Unirea, domeniu privat, conform documentatiei intocmite de SC IEDIDIA SRL vizata de OCPI Braila2021/02/26
HCL 18/2021privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in cadrul comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Unirea2021/02/26
HCL 17/2021privind aprobarea Actului aditional nr.24 – privind modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale, Dispozitii Speciale – Partea comuna, Dispozitii Speciale – Partea de apa si Dispozitii Speciale – Partea de canalizare – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021-20252021/02/26
HCL 16/2021privind modificarea HCL nr. 13/12.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evolutie a preturilor / tarifelor serviciilor conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu din Studiul  de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202021/02/26
HCL 15/2021privind modificarea HCL nr. 12/12.02.2020 privind aprobarea Listei de investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202021/02/26
HCL 14/2021privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor – PAAR pentru anul 2021 la nivelul comunei Unirea, jud. Braila2021/02/26
HCL 13/2021privind inchiderea pe durata nedeterminata a Bibliotecii Comunale Unirea cu sectii in incinta Caminelor Culturale Unirea si Valea Canepii, jud. Braila si desfiintarea postului contractual de bibliotecar din cadrul Compartimentului Cultura incepand cu data de 22.02.20212021/02/12
HCL 12/2021privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA Bucuresti, plata comisionului de garantare, incheierea acordului de garantare si valoarea proiectului „Dotarea serviciului de situatii de urgenta cu Buldoexcavator, Construire parcuri si Amenajare Centru Civic in comuna Unirea, jud. Braila”2021/02/12
HCL 11/2021privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 20212021/01/29
HCL 10/2021privind stabilirea salariilor de baza pentru functiionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din aparatul propriu al Primarului comunei Unirea, jud. Braila, precum si stabilirea nivelului indemnizatiei de sedinta a alesilor locali2021/01/29
HCL 9/2021privind aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea contraventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii, pentru anul 20212021/01/29
HCL 8/2021privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome, la nivelul comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 20212021/01/29
HCL 7/2021privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe anul 20212021/01/29
HCL 6/2021privind aprobarea proiectului „Eficienta in desfasurarea activitatilor scolare in contextul actual al pandemiei cu coronavirus SARS-COV-2” promovat in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, axa prioritara 2, Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC)…2021/01/26
HCL 5/2021privind modificare si completarea HCL nr. 89/31.10.2019 privind denumirea proiectului de investitie Studiu de fezabilitate „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in localitatea Unirea si localitatea Valea Canepii, comuna Unirea, jud. Braila”2021/01/08
HCL 4/2021privind aprobarea incheierii acordului de colaborare intre Primaria Comunei Unirea si Asociatia RAAYN&DAR&LYL Braila2021/01/08
HCL 3/2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local al comunei Unirea pe anul 2020 din excedentul bugetar al comunei Unirea pe anii anteriori2021/01/08
HCL 2/2021privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020 al comunei Unirea, jud. Braila2021/01/08
HCL 1/2021privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Ianuarie, Februarie si Martie 20212021/01/08
HCL 100/2020privind modificarea art. 21 din HCL nr. 5/10.01.2018 privind Clubului Sportiv „DINAMIC UNIREA”, la nivelul comunei Unirea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare2020/12/29
HCL 99/2020privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamant 2021-2022 a unitatilor de invatamant din comuna Unirea2020/12/29
HCL 98/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20212020/12/29
HCL 97/2020privind anularea prin scoaterea din evidenta a unor debite pentru contribuabili persoane fizice decedate, din comuna Unirea, jud. Braila2020/12/29
HCL 96/2020privind aprobarea incheierii acordului de colaborare intre Primaria Comunei Unirea si Asociatia RAAYN&DAR&LYL Braila2020/12/18
HCL 95/2020privind validarea Dispozitiei nr. 285/10.12.2020 a Primarului comunei Unirea, privind rectificarea bugetului local2020/12/18
HCL 94/2020privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor necesare educative aferente programului pentru anii scolari 2021-20232020/12/18
HCL 93/2020privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Unirea sa semneze actele aditionale la contractele de asociere incheiate intre Consiliul Judetean Braila si Primaria comunei Unirea2020/11/27
HCL 92/2020privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a noua parcele de teren apartinand domeniului privat al comunei Unirea2020/11/27
HCL 91/2020privind modificarea si completarea anexei HCL nr. 49/31.05.2019 privind aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Unirea, jud. Braila2020/11/27
HCL 90/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20202020/11/27
HCL 89/2020privind reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Propietate Privata asupra terenurilor Unirea2020/11/27
HCL 88/2020privind actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Proiectare si executie sistem de supraveghere video in comuna Unirea, jud. Braila” conform devizului si contractului de lucrari nr. 44/14.10.20202020/11/27
HCL 87/2020privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2020/11/27
HCL 86/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, jud. Braila2020/11/27
HCL 85/2020privind radierea debitului reprezentand amenda contraventionala d-lui , inlocuita cu ore de munca neremunerata in folosul comunitatii prin hotarare judecatoreasca2020/11/27
HCL 84/2020privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor de studiu pentru elevii Scolii Gimnaziale Unirea si Valea Canepii, pentru anul scolar 2020-20212020/11/27
HCL 83/2020privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru lunile IUNIE, IULIE si SEPTEMBRIE 20202020/11/27
HCL 82/2020privind desemnarea unui numar de doi reprezentanti al Consiliului local al comunei Unirea, jud. Braila, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Unirea, jud. Braila2020/11/27
HCL 81/2020privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Unirea, jud. Braila, in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii, in anul scolar 2020-20212020/11/27
HCL 80/2020privind modificarea si completarea HCL nr. 11/31.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functia contractuala de inspector de specialitate gradul I, gradatia 4 din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea, jud. Braila2020/11/09
HCL 79/2020privind modificarea art. 8 si 9 din HCL nr. 64 / 30.07.2019 privind implementarea proiectului  „Dotarea Serviciului pentru Situatii de Urgenta cu buldoexcavator, Construire parcuri si Amenajare centru civic in comune Unirea, jud. Braila”2020/11/09
HCL 78/2020privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului asociat – UAT comuna Unirea, prin Consiliul local Unirea in  Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA”   si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/11/09
HCL 77/2020privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Unirea, in calitatate de reprezentant legal al comunei Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica „Braila Gaz”2020/11/09
HCL 76/2020privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului asociat – UAT comuna Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/11/09
HCL 75/2020privind alegerea viceprimarului comunei Unirea, jud. Braila2020/11/09
HCL 74/2020privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Unirea, jud. Braila2020/11/09
HCL 73/2020privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Noiembrie si Decembrie 20202020/11/09
HCL 72/2020privind revocarea hotararilor nr. 59 si 60 adoptate in sedinta ordinara a Consiliuli local Unirea din data de 31 iulie 20202020/10/05
HCL 71/2020privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru luna Octombrie 20202020/10/05
HCL 70/2020privind actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizarea drumului comunal DC198 (DC1), com. Unirea, jud. Braila” conform devizului si dupa incheierea contractului de lucrari nr. 3546/21.09.20202020/09/23
HCL 69/2020privind actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Canepii, com. Unirea, jud. Braila” conform devizului si dupa incheierea contractului de lucrari nr. 3547/21.09.20202020/09/23
HCL 68/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20202020/09/23
HCL 67/2020privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru luna Septembrie 20202020/09/23
HCL 66/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si actualizarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 20202020/09/11
HCL 65/2020privind aprobarea cererii dlui.   pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii nr. 15/2003 a suprafetei de teren de 798mp, pentru contruirea unei locuinte propietate personala in Cvartal 20, parcela 928/2 in suprafata de 798mp, inscris in cartea funciara nr. 766972020/08/31
HCL 64/2020privind modificarea si completarea HCL nr. 11 / 31.01.2020  privind stabilirea salariilor de baza pentru functia publica politist local asistent gradatia 1 din aparatul de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2020/08/31
HCL 63/2020privind desemnarea unui numar de doi reprezentanti al Consiliului local al comunei Unirea, jud. Braila, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Unirea, jud. Braila2020/08/31
HCL 62/2020privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Unirea, jud. Braila, in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii, in anul scolar 2020-20212020/08/31
HCL 61/2020privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile August si Septembrie 20202020/08/31
HCL 60/2020privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, a spatiului in suprafata totala de 33.76mp (spatiu de lucru-sala informatica, biblioteca birou) si a grupului sanitar catre Asociatia Grupului de Actiune Locala „Campia Brailei”2020/07/31
HCL 59/2020privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Unirea, jud. Braila a Centrului de Asistenta tin After School, situat in Unirea, str. Scolii, nr. 32, cvartal 15, parcela 673, inscris in Cartea funciara nr. 70103, C5 in suprafata de 274mp2020/07/31
HCL 58/2020privind revocarea hotararii nr. 18 adoptata in sedinta de indata a Consiliului local Unirea in data de 14 februarie 20202020/07/31
HCL 57/2020privind luarea la cunostinta, analizarea, insusirea si aprobarea raportului de evaluare intocmit in vederea vanzarii terenului in suprafata de 500mp, situat in intravilanul localitatii Unirea, inscris cu nr. cadastral 70469, cartea funciara nr. 70469, tarla 8, parcela 349/2, aflat in domeniul privat al comunei Unirea2020/07/31
HCL 56/2020privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru lunile MARTIE 2020 si IUNIE 20202020/07/31
HCL 55/2020privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unirea, jud. Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica „Braila Gaz” la care comuna este membru asociat2020/06/30
HCL 54/2020privind revocarea hotararii nr. 40 adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului local Unirea din data de 7 mai 20202020/06/30
HCL 53/2020privind modificarea art. 3 din HCL nr. 27/28.02.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 1/01.03.20052020/06/30
HCL 52/2020privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2020/06/30
HCL 51/2020privind radierea debitului reprezentand amenda contraventionala d-lui , inlocuita cu ore de munca neremunerata in folosul comunitatii prin hotarare judecatoreasca2020/06/30
HCL 50/2020privind modificarea si completarea HCL nr. 9/30.01.2018 privind stabilirea situatiilor deosebite, altele decat cele prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, referitor la acordarea ajutoarelor de urgenta2020/06/19
HCL 49/2020privind modificarea denumirii obiectivului de investitii din titlu si art. 1 al HCL nr. 37/30.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Camere de supraveghere in satele Unirea si Valea Canepii comune Unirea, jud. Braila”2020/06/19
HCL 48/2020privind modificarea denumirii obiectivului de investitii din titlu si art. 1 al HCL nr. 36/30.04.2020 privind aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea investitiei de „Camere de supraveghere in satele Unirea si Valea Canepii comune Unirea, jud. Braila”2020/06/19
HCL 47/2020privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 49/31.05.2019 privind aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Unirea, jud. Braila2020/05/29
HCL 46/2020privind actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Canepii, com. Unirea, jud. Braila” conform devizului2020/05/29
HCL 45/2020privind aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bona2020/05/29
HCL 44/2020privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pe anul 20212020/05/29
HCL 43/2020privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare partiala strada Crinului si Liliacului comuna Unirea, jud. Braila”2020/05/20
HCL 42/2020privind modificarea art. 2 din HCL nr. 38 / 30.04.2020 privind aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea investitiei de „Reabilitare partiala strada Crinului si Liliacului comuna Unirea, jud. Braila”2020/05/20
HCL 41/2020privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Mai, Iunie si Iulie 20202020/05/20
HCL 40/2020privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, a spatiului in suprafata de 33.76mp (spatiu de lucru) si a grupului sanitar, situat in cladirea Centrului After School, catre Asociatia Grupului de Actiune Locala „Campia Brailei”2020/05/07
HCL 39/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare partiala strada Crinului si Liliacului comuna Unirea, jud. Braila”2020/04/30
HCL 38/2020privind aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea investitiei de „Reabilitare partiala strada Crinului si Liliacului comuna Unirea, jud. Braila”2020/04/30
HCL 37/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Camere de supraveghere in satele Unirea si Valea Canepii comune Unirea, jud. Braila”2020/04/30
HCL 36/2020privind aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea investitiei de „Camere de supraveghere in satele Unirea si Valea Canepii comune Unirea, jud. Braila”2020/04/30
HCL 35/2020privind radierea debitului reprezentand amenda contraventionala d-lui , inlocuita cu ore de munca neremunerata in folosul comunitatii prin hotarare judecatoreasca2020/04/30
HCL 34/2020privind radierea debitului reprezentand amenda contraventionala d-lui , inlocuita cu ore de munca neremunerata in folosul comunitatii prin hotarare judecatoreasca2020/04/30
HCL 33/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20202020/04/30
HCL 32/2020privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna FEBRUARIE 20202020/04/30
HCL 31/2020privind prelungirea mandatului presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea ales prin HCL nr. 1/10.01.2020, pe perioada starii de urgenta2020/04/30
HCL 30/2020privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta din Comuna Unirea, pentru anul 20202020/03/24
HCL 29/2020privind aprobarea maririi limitei maxime a consumului lunar de carburanti pentru autoturismul ce deserveste Consiliul local al Comunei Unirea pe perioada instituirii starii de urgenta2020/03/24
HCL 28/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20202020/03/24
HCL 27/2020privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 1/01.03.20052020/02/28
HCL 26/2020privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si a bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii, precum si a strategiei anuale de achizitie publica pentru anul 2020 si Programul Anual al Achizitiei Publice2020/02/28
HCL 25/2020privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unor terenuri in sprafata de 5mp si 6mp, necesar in vederea realizarii lucrarilor2020/02/28
HCL 24/2020privind completarea anexei la HCL nr. 49 / 31.05.2019 privind aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Unirea, jud. Braila2020/02/28
HCL 23/2020privind revocarea hotararilor de la nr. 105 la nr. 117 adoptate in sedinta ordinara a Consiliului local Unirea din data de 30 decembrie 20192020/02/28
HCL 22/2020privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor – PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Unirea, jud. Braila2020/02/28
HCL 21/2020privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2020 in vederea implementarii Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Unirea, jud. Braila2020/02/28
HCL 20/2020privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Maxineni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” la care comuna Unirea este membru asociat2020/02/28
HCL 19/2020privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IANUARIE 20202020/02/28
HCL 17/2020privind actualizarea Strategiei de dezvoltare a comunei Unirea pentru perioada 2014-20202020/02/12
HCL 16/2020privind aprobarea alocarii sumei de 5.000lei pentru finantarea Clubului Sportiv de drept public „Dinamic Unirea”2020/02/12
HCL 15/2020privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Rosiori la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” la care comuna Unirea este membru asociat2020/02/12
HCL 14/2020privind exprimarea acordului privind retragerea Comunei Tichilesti, in calitate de membru fondator – membru asociat al Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” la care comuna Unirea este membru asociat2020/02/12
HCL 13/2020privind aprobarea Planului anual de evolutie a preturilor / tarifelor serviciilor conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu din Studiul  de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202020/02/12
HCL 12/2020privind aprobarea Listei de investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202020/02/12
HCL 11/2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” di aparatul propriu al Primarului comunei Unirea, jud. Braila, precum si stabilirea nivelului indemnizatiei de sedinta a alesilor locali2020/01/31
HCL 10/2020privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” la care comuna Unirea este membru asociat2020/01/31
HCL 9/2020privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unui teren in sprafata de 2mp, necesar in vederea realizarii lucrarii „Alimentare cu energie electrica a locului de consum permanent, locuinta, situat in Unirea, sat Valea Canepii str. Migdalului nr. 14A, jud. Braila”2020/01/31
HCL 8/2020privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap2020/01/31
HCL 7/2020privind aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea contraventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii, pentru anul 20202020/01/31
HCL 6/2020privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome, la nivelul comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 20202020/01/31
HCL 5/2020privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe anul 20202020/01/31
HCL 4/2020privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna DECEMBRIE 20192020/01/31
HCL 3/2020privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local al comunei Unirea pe anul 2019 din excedentul bugetar al comunei Unirea pe anii anteriori2020/01/10
HCL 2/2020privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 al comunei Unirea, jud. Braila2020/01/10
HCL 1/2020privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Ianuarie, Februarie si Martie 20202020/01/10
HCL 101/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Infrastrucura sociala in comuna Unirea, jud. Braila”2019/12/12
HCL 100/2019privind implementarea proiectului „Infrastrucura sociala in comuna Unirea, jud. Braila”2019/12/12
HCL 99/2019privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/12/12
HCL 98/2019privind avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Braila si activitati de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in jud. Braila, mandatarea Primarului pentru a vota documentele mentionate, precum si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului2019/12/12
HCL 97/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20192019/12/12
HCL 96/2019privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare directa a terenurilor din domeniul privat al comunei Unirea, jud. Braila2019/11/29
HCL 95/2019privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20202019/11/29
HCL 94/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20192019/11/29
HCL 93/2019privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unui teren in sprafata de 4mp, necesar in vederea realizarii lucrarii „Alimentare cu energie electrica a locului de consum permanent, locuinta, situat in Unirea, str. Brutariei nr. 27, jud. Braila”2019/11/29
HCL 92/2019privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna OCTOMBRIE 20192019/11/29
HCL 91/2019privind retragerea terenului atribuit in folosinta gratuita d-lui Pana Catalin conform Legii nr. 15/20032019/10/31
HCL 90/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20192019/10/31
HCL 89/2019privind aprobarea implementarii proiectului de investitie Studiu de fezabilitate „Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Unirea, jud. Braila”2019/10/31
HCL 88/2019privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Judetului Braila prin Consiliul judetean Braila, Comunei Stancuta si a Comunei Visani la Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica „Braila Gaz” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unirea in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica „Braila Gaz” la care comuna este membru asociat2019/10/31
HCL 87/2019privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului local al comunei Unirea, jud. Braila revizuit conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ2019/10/31
HCL 86/2019privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna SEPTEMBRIE 20192019/10/31
HCL 85/2019privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Octombrie, Noiembrie si Decembrie 20192019/10/31
HCL 84/2019privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada apartenentei comunei Unirea la GAL Campia Brailei, a terenului in suprafata totala de 2.5mp situat in T75, limitrofa DJ255, in vederea amplasarii unui panou publicitar la iesire din comuna Unirea2019/09/30
HCL 83/2019privind modificarea si actualizarea art. 47 din anexa de la HCL nr. 75 / 20.12.2013 privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul comunei Unirea, jud. Braila2019/09/30
HCL 82/2019privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unui teren in sprafata de 12.08mp, necesar in vederea realizarii lucrarii „Alimentare cu energie electrica a locului de consum permanent, locuinta, situat in Unirea, T18, P114/5, jud. Braila”2019/09/30
HCL 81/2019privind aprobarea actului aditional la contractul nr. 28 / 19.07.2019 privind servicii pentru activitatea de colectare separate si transport separat al deseurilor menajere din comuna Unirea, jud. Braila si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii inchetat cu SC Recorwood SRL2019/09/30
HCL 80/2019privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT comuna Unirea si a incheierii acestuia cu SC Greenpoint Management  SA in calitate de organizatie care implementeaza respunderea extinsa a producatorilor2019/09/30
HCL 79/2019privind modificarea si actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Unirea, jud. Braila, aprobat prin HCL nr. 49/31.05.20192019/09/30
HCL 78/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 78/28.12.2018 privind mentinerea coeficientilor stabiliti prin HCL nr. 94/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/09/30
HCL 77/2019privind desemnarea unui numar de doi reprezentanti ai Consiliului local Unirea, jud. Braila, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Unirea, jud. Braila2019/09/30
HCL 76/2019privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Unirea, jud. Braila, in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii, in anul scolar 2019-20202019/09/30
HCL 75/2019privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IUNIE si AUGUST 20192019/09/30
HCL 74/2019privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada apartenentei comunei Unirea la GAL Campia Brailei, a terenului in suprafata totala de 2.5mp situat in T60, limitrofa DE584, in vederea amplasarii unui panou publicitar la iesire din comuna Unirea2019/08/28
HCL 73/2019privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Unirea, jud. Braila in anul 20192019/08/28
HCL 72/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20192019/08/28
HCL 71/2019privind modificarea si actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Unirea, jud. Braila, aprobat prin HCL nr. 49/31.05.20192019/08/28
HCL 70/2019privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta2019/08/28
HCL 69/2019privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/08/28
HCL 68/2019privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IULIE 20192019/08/28
HCL 67/2019privind aprobarea alocarii sumei de 5.000lei pentru finantarea Clubului Sportiv de drept public „Dinamic Unirea”2019/07/30
HCL 66/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  „Contruire parc – Valea Canepii in comuna Unirea, jud. Braila”2019/07/30
HCL 65/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  „Contruire parc – Unirea in comuna Unirea, jud. Braila”2019/07/30
HCL 64/2019privind implementarea proiectului  „Dotarea Serviciului pentru Situatii de Urgenta cu buldoexcavator, Construire parcuri si Amenajare centru civic in comune Unirea, jud. Braila”2019/07/30
HCL 63/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  „Dotarea Serviciului pentru Situatii de Urgenta cu buldoexcavator in comune Unirea, jud. Braila”2019/07/30
HCL 62/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  „Amenajarea centru civic in comune Unirea, jud. Braila”2019/07/30
HCL 61/2019privind completarea si actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Unirea, jud. Braila2019/07/30
HCL 60/2019privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IUNIE 20192019/07/30
HCL 59/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare partiala strada Crinului si Liliacului in comune Unirea, jud. Braila”2019/07/05
HCL 58/2019privind aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de „Reabilitare partiala strada Crinului si Liliacului in comune Unirea, jud. Braila”2019/07/05
HCL 57/2019privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Iulie, August si Septembrie 20192019/07/05
HCL 56/2019privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere a pajistilor aflate in domeniul privat al UAT Unirea, aprobat prin HCL 77/28.12.20182019/06/28
HCL 55/2019privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 24/28.02.2019, precum si in anexa, parte integranta a hotarari2019/06/28
HCL 54/2019privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 17/30.01.2019, precum si in anexa, parte integranta a hotarari2019/06/28
HCL 53/2019privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 74/23.10.2017, precum si in anexa, parte integranta a hotarari2019/06/28
HCL 52/2019privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 72/23.10.2017, precum si in anexa, parte integranta a hotarari2019/06/28
HCL 51/2019privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna MAI 20192019/06/28
HCL 50/2019privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Unirea a doameni NOVAC DORINA2019/06/28
HCL 49/2019privind aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Unirea, jud. Braila2019/05/31
HCL 48/2019privind aprobarea darii in folosinta gratuita pe termen limitat de 5 ani, catre Clubul Sportiv Unirea, a unui autoturism propietate privata a Primariei comunei Unirea2019/05/31
HCL 47/2019privind darea in folosinta, pe o perioada de 7 ani, a spatiului in suprafata totala de 29.61mp situat in cladirea Centrului After School, catre OUAI Unirea – Silistraru2019/05/31
HCL 46/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 78/28.12.2018 privind mentinerea coeficientilor stabiliti prin HCL nr. 94/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/31
HCL 45/2019privind aprobarea sumei de 10.000lei pentru finantarea Clubului Sportiv de drept public „Dinamic Unirea”2019/05/31
HCL 44/2019privind radierea debitului reprezentand amenda contraventionala d-lui , inlocuita cu ore de munca neremunerata in folosul comunitatii prin hotarare judecatoreasca2019/05/31
HCL 43/2019privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica pentru anul 2019 si a Programului Anual al Achizitiilor Publice2019/05/31
HCL 42/2019privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta din Comuna Unirea, pentru anul 20192019/05/31
HCL 41/2019privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna APRILIE 20192019/05/31
HCL 40/2019privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 si a bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii2019/04/22
HCL 39/2019privind avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de transport a apei brute si a apei potabile, de inmagazinare a apei potabile si de distributie a apei potabile in Aria Delegata – UAT comuna Unirea2019/04/22
HCL 38/2019privind aprobarea cererii d-nului  pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 a unei suprafete de teren pentru contruirea unei locuinte propietate personala2019/04/22
HCL 37/2019privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna MARTIE 20192019/04/22
HCL 36/2019privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Aprilie, Mai si Iunie 20192019/04/22
HCL 35/2019privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 7 ani, a spatiului in suprafata totala de 49.91mp situat in cladirea Centrul After School, catre Asociatia Grupului de Actiunea Locala „Campia Brailei”2019/03/29
HCL 34/2019privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pe anul 20202019/03/29
HCL 33/2019privind casarea si scoaterea cartilor decolorate si inutilizabile din fondul de carte al patrimoniului Bibliotecii Comunale Unirea2019/03/29
HCL 32/2019privind aprobarea cererii d-nului  pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 a unei suprafete de teren pentru contruirea unei locuinte propietate personala2019/03/29
HCL 31/2019privind aprobarea cererii d-nului  pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 a unei suprafete de teren pentru contruirea unei locuinte propietate personala2019/03/29
HCL 30/2019privind aprobarea cererii doamnei  pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 a unei suprafete de teren pentru contruirea unei locuinte propietate personala2019/03/29
HCL 29/2019privind aprobarea cererii d-nului  pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 a unei suprafete de teren pentru contruirea unei locuinte propietate personala2019/03/29
HCL 28/2019privind avizarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de concesiune „Delegarea gestiunii serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din jud. Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, mandatarea Primarului pentru a vota documentatia si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului2019/03/29
HCL 27/2019privind aprobarea Actului aditional nr.16 – avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea comuna – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – Modificat si completat Iulie 20182019/03/29
HCL 26/2019privind avizarea Propunerii de modificare si completare la – Partea comuna – a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotarara nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale  a Asociatiei2019/03/29
HCL 25/2019privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna FEBRUARIE 20192019/03/29
HCL 24/2019privind actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizarea drumului comunal DC198 (DC1) din comuna Unirea, jud. Braila”, conform devizului si adresa  SC DALEX GRUP SRL nr. 121 / 22.02.20192019/02/28
HCL 23/2019privind actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Canepii, com. Unirea, jud. Braila”, conform devizului si adresa  SC DALEX GRUP SRL nr. 122 / 22.02.20192019/02/28
HCL 22/2019privind radierea debitului reprezentand amenda contraventionala d-lui , inlocuita cu ore de munca neremunerata in folosul comunitatii prin hotarare judecatoreasca2019/02/28
HCL 21/2019privind aprobarea cererii d-nului  pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 a unei suprafete de teren pentru contruirea unei locuinte propietate personala2019/02/28
HCL 20/2019privind aprobarea cererii d-nului   pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 a unei suprafete de teren pentru contruirea unei locuinte propietate personala2019/02/28
HCL 19/2019privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IANUARIE 20192019/02/28
HCL 18/2019privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Februarie, Martie 20192019/02/28
HCL 17/2019privind actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizarea drumului comunal DC198 (DC1) din comuna Unirea, jud. Braila”, conform devizului si dupa incheierea contractului de lucrari nr. 35/23.07.20182019/01/30
HCL 16/2019privind actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Canepii, com. Unirea, jud. Braila”, conform devizului si dupa incheierea contractului de lucrari nr. 36/27.07.20182019/01/30
HCL 15/2019privind aprobarea Actului Constitutiv al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica „Braila Gaz”, Statutului asociatiei, precum si aprobarea desemnarii reprezentantului UAT Unirea in cadrul acestei Asociatii2019/01/30
HCL 14/2019privind aprobarea cererii d-nului   pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 a unei suprafete de teren pentru contruirea unei locuinte propietate personala2019/01/30
HCL 13/2019privind aprobarea cererii d-nului  pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 a unei suprafete de teren pentru contruirea unei locuinte propietate personala2019/01/30
HCL 12/2019privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 20192019/01/30
HCL 11/2019privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul UAT comuna Unirea pentru anul 20192019/01/30
HCL 10/2019privind aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea contraventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii, pentru anul 20192019/01/30
HCL 9/2019privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2019 in vederea implementarii Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Unirea, jud. Braila2019/01/30
HCL 8/2019privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome, la nivelul comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 20192019/01/30
HCL 7/2019privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe anul 20192019/01/30
HCL 6/2019privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamant 2019-2020 a unitatilor de invatamant din comuna Unirea2019/01/30
HCL 5/2019privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru lunile restanta NOIMEBRIE si DECEMBRIE 20182019/01/30
HCL 4/2019privind aprobarea utilizarii termporare a sumei de 80.000lei din execedentul anului anterior pentru acoperirea golului temporar de casa2019/01/09
HCL 3/2019privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local al comunei Unirea pe anul 2018 din excedentul bugetar al comunei Unirea pe anii anteriori2019/01/09
HCL 2/2019privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018 al comunei Unirea, jud. Braila2019/01/09
HCL 1/2019privind validarea Dispozitiei primarului nr. 345/20.12.2018 privind modificarea bugetului pentru trimestrul IV al anului 20182019/01/09
HCL 78/2018privind mentinerea coeficientilor stabiliti prin HCL nr. 94/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea,  in functie de promovarile din anul 20182018/12/28
HCL 77/2018privind initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in propietatea privata a comunei Unirea, jud. Braila2018/12/28
HCL 76/2018privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20192018/12/18
HCL 75/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20182018/12/18
HCL 74/2018privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 73/23.10.2018, precum si in anexa, parte integranta a hotararii2018/12/18
HCL 73/2018privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2018/12/18
HCL 72/2018privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru lunile restanta SEPTEMBRIE si OCTOMBRIE 20182018/12/18
HCL 71/2018privind prelungirea termenului de valabilitate al planului de urbanism general al comunei Unirea, jud.Braila2018/11/22
HCL 70/2018privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Unirea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila2018/11/22
HCL 69/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20182018/11/22
HCL 68/2018privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unui teren in sprafata de 26.52mp si suprafata de teren de 19217mp ocupata de conductorul LEA, apartinand domeniului public al comunei Unirea2018/11/22
HCL 67/2018privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Noiembrie, Decembrie, Ianuarie 20192018/11/22
HCL 66/2018privind revocarea HCL nr 52/31.08.2018 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2018/10/31
HCL 65/2018privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Unirea, jud. Braila si a Strategiei  de dezvoltare  a serviciilor sociale la nivelul comunei Unirea, jud. Braila2018/10/31
HCL 64/2018privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IULIE, AUGUST si SEPTEMBRIE 20182018/10/31
HCL 63/2018privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Octombrie, Noiembrie, Decembrie 20182018/10/31
HCL 62/2018privind aprobarea Procedurii de lucru privind  inregistrarea si arhivarea Contractelor de arendare depuse la Consiliul local al comunei Unirea, jud. Braila2018/09/26
HCL 61/2018privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita si administrare a cimitirului in suprafata de 2.42ha, amplasat in Tarlaua 25, acordat Parohiei Unirea prin HCL nr. 51/30.09.2013 pentru o perioada de 5 ani.2018/09/26
HCL 60/2018privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile aflate in propietatea privata a comunei Unirea, jud. Braila2018/09/26
HCL 59/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20182018/09/26
HCL 58/2018privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Unirea, jud. Braila, in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii, in anul scolar 2018-20192018/09/26
HCL 57/2018privind desemnarea unui numar de doi reprezentanti ai Consiliului local Unirea, jud. Braila, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Unirea, jud. Braila2018/09/26
HCL 56/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20182018/08/31
HCL 55/2018privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Unirea, jud. Braila in anul 20182018/08/31
HCL 54/2018privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Unirea a bunurilor de retur inventariate si aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Unirea a unor bunuri2018/08/31
HCL 53/2018privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetatean de onoare al comunei Unirea”2018/08/31
HCL 52/2018privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2018/08/31
HCL 51/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20182018/08/10
HCL 50/2018privind modificarea si completarea HCL nr. 94/22.12.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru functia publica politist local asistent gradatia 0 din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea, jud. Braila2018/07/27
HCL 49/2018privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si actualizarea programului anual de achizitii publice pe anul 20182018/07/27
HCL 48/2018privind inchiderea pe durata nedeterminata a programului After School din Comuna Unirea, sat Unirea, jud. Braila si desfiintarea posturilor contractuale de administrator, pedagog si ingrijitor, incepand cu data de 01.08.20182018/07/27
HCL 47/2018privind aprobarea cooperarii intre Consiliul local Unirea, jud. Braila si Consiliul judetean Braila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip GIS implementata la nivelul Consiliului judetean Braila2018/07/27
HCL 46/2018privind aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.20092018/07/27
HCL 45/2018privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IUNIE 20182018/07/27
HCL 44/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile iulie, august, septembrie 20182018/07/27
HCL 43/2018privind aprobarea asocierii comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu jud. Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de constructii aferente obiectivului de  investitii „Extindere iluminat stradal in comuna Unirea, jud. Braila”2018/06/29
HCL 42/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Extindere iluminat stradal in comuna Unirea, jud. Braila”2018/06/29
HCL 41/2018privind inchirierea, prin atribuire directa de catre Oficiul Judetean de Posta Braila a Spatiului 1 in suprafata de 15mp, situat in incinta cladirii „Scoala Unirea”, jud. Braila, propietatea UAT Unirea, domniul public al comunei Unirea, cu destinatie Oficiu Postal2018/06/29
HCL 40/2018privind revocarea HCL nr. 28/2018 privind inchirierea, prin atribuire directa de catre Oficiul Judetean de Posta Braila a Spatiului 1 in suprafata de 15mp, situat in incinta cladirii „Scoala Unirea”, jud. Braila, propietatea UAT Unirea, domniul public al comunei Unirea, cu destinatie Oficiu Postal2018/06/29
HCL 39/2018privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna MAI 20182018/06/29
HCL 38/2018privind schimbarea numelui Ansamblului Folcloric „Lautarasii” in Ansamblul Folcloric „Nicolae Balan Bucioaga”2018/05/31
HCL 37/2018privind aprobarea alocarii sumei de 18.000lei pentru finantarea Clubului Sportiv de drept public „DINAMIC UNIREA”2018/05/31
HCL 36/2018privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna APRILIE 20182018/05/31
HCL 35/2018privind aprobarea Normelor privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, curateniei si igienei publice in comuna Unirea, jud. Braila2018/04/26
HCL 34/2018privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna MARTIE 20182018/04/26
HCL 33/2018privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Aprilie, Mai, Iunie 20182018/04/26
HCL 32/2018privind actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizare iluminat stradal in comuna Unirea, jud. Braila” conform contractului de lucrari2018/03/30
HCL 31/2018privind aprobarea asocierii comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu jud. Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de constructii aferente obiectivului de  investitii „Reabilitare sediu primarie comuna Unirea, jud. Braila”2018/03/30
HCL 30/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare sediu primarie comuna Unirea, jud. Braila”2018/03/30
HCL 29/2018privind inchirierea, prin licitatie publica a Spatiului 2 in suprafata de 10mp, situat in incinta cladirii „Scoala Unirea”, jud. Braila, propietatea UAT Unirea, domniul public al comunei Unirea, cu destinatie cabinet veterinar2018/03/30
HCL 28/2018privind inchirierea, prin atribuire directa de catre Oficiul Judetean de Posta Braila a Spatiului 1 in suprafata de 15mp, situat in incinta cladirii „Scoala Unirea”, jud. Braila, propietatea UAT Unirea, domniul public al comunei Unirea, cu destinatie Oficiu Postal2018/03/30
HCL 27/2018privind aprobarea acordarii unui mandat2018/03/30
HCL 26/2018privind modificarea si completarea HCL nr. 94/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2018/03/30
HCL 25/2018privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Unirea2018/03/30
HCL 24/2018privind modificarea si completarea art. 1 din HCL 16/30.01.2018 in sensul modificarii suprafetei si locatiei2018/03/30
HCL 23/2018privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta din Comuna Unirea, pentru anul 20182018/03/30
HCL 22/2018privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul UAT comuna Unirea pentru anul 20182018/03/30
HCL 21/2018privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna FEBRUARIE 20182018/03/30
HCL 20/2018privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 si a bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii2018/02/16
HCL 19/2018privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, asupra unui teren in suprafata de 1mp apartind domeniului public al comunei Unirea2018/02/16
HCL 18/2018privind avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – si a Anexelor – parte integranta – aprobat prin Hotararea nr. 3 / 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei Actualizate a Regulamentului2018/02/16
HCL 17/2018privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru lunile DECEMBRIE 2017 si IANUARIE 20182018/02/16
HCL 16/2018privind ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate apartinand comunei Unirea, administrate de Consiliul local Unirea, apartinand domeniului privat2018/01/30
HCL 15/2018privind insusirea rapoartelor de evaluare ale constructiei situate in comuna Unirea „Scoala Unirea – Spatiu 1 si Spatiu 2”, jud. Braila, domeniu public, propietatea UAT Unirea2018/01/30
HCL 14/2018privind aprobarea infiintarii la nivelul comunei Unirea, jud. Braila, al Ansamblului Folcloric „Stefan Lautarul”2018/01/30
HCL 13/2018privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Ansamblului Folcloric „Lautarasii”2018/01/30
HCL 12/2018privind aprobarea cotizatiei anuale de 1€/locuitor/an datorata de comuna Unirea, jud. Braila catre Asociatia Grupul de Actiune Locala „Campia Brailei”2018/01/30
HCL 11/2018privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 20182018/01/30
HCL 10/2018privind aprobarea cuantumurilor orare ale indemnizatiilor pentru activitatile efectuate de catre SVSU al comunei Unirea2018/01/30
HCL 9/2018privind stabilirea situatiilor deosebite, altele decat cele prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, referitor la acordarea ajutoarelor de urgenta2018/01/30
HCL 8/2018privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome, la nivelul comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 20182018/01/30
HCL 7/2018privind aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea contraventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii, pentru anul 20182018/01/30
HCL 6/2018privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe anul 20182018/01/30
HCL 5/2018privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL Unirea nr. 35/28.04.2017 referitoare la denumirea structurii sportive, prin eliminarea cuvantului „Asociatie”2018/01/10
HCL 4/2018privind aprobarea utilizarii temporare a sumei de 60.000lei din excedentul anului anterior pentru acoperirea golului temporar de casa2018/01/10
HCL 3/2018privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local al comunei Unirea pe anul 2017 din excedentul bugetar al comunei Unirea pe anii anteriori2018/01/10
HCL 2/2018privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017 al comunei Unirea, jud. Braila2018/01/10
HCL 1/2018privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Ianuarie, Februarie, Martie 20182018/01/08
HCL 94/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea2017/12/22
HCL 93/2017privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20182017/12/22
HCL 92/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20172017/12/22
HCL 91/2017privind aprobarea aducerii la cunostinta persoanelor fizice si juridice din comuna Unirea, jud. Braila, a obligatiilor cu privire la registrul agricol, prin instiintari individuale2017/12/22
HCL 90/2017privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamant 2018-2019 a unitatilor de invatamant din comuna Unirea2017/12/22
HCL 89/2017privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna NOIEMBRIE 20172017/12/22
HCL 88/2017privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol2017/11/29
HCL 87/2017privind revocarea HCL nr. 61/2017  privind aprobarea Protocolului de colaborare nr. 25/01.03.2017 intre Primaria comunei Unirea si Clubul Sportiv „Micul Print” Braila2017/11/29
HCL 86/2017privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Unirea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila2017/11/29
HCL 85/2017privind aprobarea Actului Aditional nr. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.20092017/11/29
HCL 84/2017privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, asupra unui teren in suprafata de 254,88mp apartinand domeniului public al comunei Unirea2017/11/29
HCL 83/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20172017/11/29
HCL 82/2017privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna OCTOMBRIE 20172017/11/29
HCL 81/2017privind imbunatatirea activitatii de incasare a impozitelor si taxelor de la gospodariile populatiei si de la agentii economici2017/10/31
HCL 80/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20172017/10/31
HCL 79/2017privind aprobara Listei de Invetitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014-2020 – actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202017/10/31
HCL 78/2017privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru lunile AUGUST si SEPTEMBRIE 20172017/10/31
HCL 77/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 20172017/10/31
HCL 76/2017privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investii „Modernizare iluminat stradal in comuna Unirea, jud. Braila2017/10/23
HCL 75/2017privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizare iluminat stradal in comuna Unirea, jud. Braila”2017/10/23
HCL 74/2017privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investii „Modernizarea drumului comunal DC1 din comuna Unirea, jud. Braila”2017/10/23
HCL 73/2017privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizarea drumului comunal DC1 din comuna Unirea, jud. Braila”2017/10/23
HCL 72/2017privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Unirea, prin trecerea din domeniul privat al comunei Unirea, in domeniul public al aceeaasi comune a Drumului Comuna DC 198(DC 1)2017/10/23
HCL 71/2017privind aprobarea reorganizarii, comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Unirea2017/10/23
HCL 70/2017privind insusirea raportului de evaluare a activelor drumuri de exploatare din extravilanul comunei Unirea, jud. Braila, domeniul privat, propietatea UAT Unirea2017/09/29
HCL 69/2017privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru – Unirea – Gropeni catre coridorul TEN-T Braila – Buzau si linia Dunarii”2017/09/29
HCL 68/2017privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre UAT comuna Unirea si Fundatia „Casa Painii”2017/09/29
HCL 67/2017privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Unirea, jud. Braila2017/09/29
HCL 66/2017privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Unirea, jud. Braila, in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii, in anul scolar 2017-20182017/09/29
HCL 65/2017privind desemnarea unui numar de doi reprezentanti ai Consiliului local Unirea, jud. Braila, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Unirea, jud. Braila2017/09/29
HCL 64/2017privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna AUGUST 20172017/09/29
HCL 63/2017privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la HLC nr. 47/24.07.2017 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea2017/08/28
HCL 62/2017privind aprobarea alocarii, din bugetul local, a sumei de 970lei, in vederea achizitionarii materialelor necesare pentru activitatea de sah desfasurata in baza Protocolului de colaborare incheiat cu Clubul sportiv „Micul Print” Braila2017/08/28
HCL 61/2017privind insusirea si aprobarea protocolului de colaborare nr. 25/01.03.2017 incheiat intre Primaria comunei Unirea si Clubul sportiv „Micul Print” Braila2017/08/28
HCL 60/2017privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului intravilan in suprafata de 1540mp in 2 loturi si trecerea lot 1 – in suprafata de 176mp din domeniul public al comunei Unirea si administrarea Consiliului local Unirea in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului judetean Braila2017/08/28
HCL 59/2017privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Canepii, com. Unirea, jud. Braila”2017/08/28
HCL 58/2017privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Unirea, jud. Braila in anul 20172017/08/28
HCL 57/2017privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru familia numitei din localitatea Valea Canepii, com. Unirea, jud. Braila2017/08/28
HCL 56/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20172017/08/28
HCL 55/2017privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Unirea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila2017/08/28
HCL 54/2017privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2017/08/28
HCL 53/2017privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IULIE 20172017/08/28
HCL 52/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile august, septembrie, octombrie 20172017/08/28
HCL 51/2017privind aprobarea asocierii comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu jud. Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de constructii aferente obiectivului de  investitii „Reabilitare biblioteca scolara, localitatea Valea Canepii, comuna Unirea, jud. Braila”2017/07/31
HCL 50/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare biblioteca scolara, localitatea Valea Canepii, comuna Unirea, jud. Braila”2017/07/24
HCL 49/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20172017/07/24
HCL 48/2017privind incadrarea unor drumuri de exploatatie agricola, aflate in inventarul domeniului privat al comunei Unirea, in categoria functionala a drumului comunal, din cadrul comunei Unirea, jud. Braila2017/07/24
HCL 47/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea, incepand cu luna iulie 20172017/07/24
HCL 46/2017privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru familia numitei din localitatea Unirea, com. Unirea, jud. Braila2017/07/24
HCL 45/2017privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta2017/07/24
HCL 44/2017privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IUNIE 20172017/07/24
HCL 43/2017privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Asociatiei Club Sportiv „DINAMIC UNIREA”, club sportiv de drept public, aflat in subordonarea Consiliului local al comunei Unirea, jud. Braila, aprobat prin HCL nr. 35/28.04.20172017/06/30
HCL 42/2017privind modificarea si completarea HCL nr. 5/30.01.2017, privind aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea contracventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii2017/06/30
HCL 41/2017privind insusirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Unirea2017/06/30
HCL 40/2017privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna MAI si diferente la luna APRILIE 20172017/06/30
HCL 39/2017privind stabilirea locurilor destinate de organizare si desfasurare a adunarilor publice si constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Unirea, jud. Braila2017/05/31
HCL 38/2017privind alegerea presedintelui de sedinta2017/05/31
HCL 37/2017privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna MARITE si APRILIE 20172017/05/31
HCL 36/2017privind aprobarea recuperarii sumelor achitate in perioada 2013-2015 pentru activitatea de salubrizare2017/05/31
HCL 35/2017privind infiintarea Asociatiei Club Sportiv „DINAMIC UNIREA” la nivelul comunei Unirea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia2017/05/31
HCL 34/2017privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere prevazute la art. 185, alin. 1, litera b si alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, a contribuabililor persoane fizice si juridice2017/04/19
HCL 33/2017privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta din Comuna Unirea, pentru anul 20172017/04/19
HCL 32/2017privind aprobarea asocierii comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu jud. Braila prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de constructii aferente obiectielor de investitii „REABILITARE DISPENSAR UMAN, COMUNA UNIREA”2017/04/19
HCL 31/2017privind aprobarea asocierii comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu jud. Braila prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de constructii aferente obiectielor de investitii „REABILITARE TERMICA SCOALA CU CLASELE I-VIII UNIREA SI IMPREJMUIRE GARD”2017/04/19
HCL 30/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiei „REABILITARE DISPENSAR UMAN, COMUNA UNIREA”2017/04/19
HCL 29/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiei „REABILITARE TERMICA SCOALA CU CLASELE I-VIII UNIREA SI IMPREJMUIRE GARD”2017/04/19
HCL 28/2017privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, a bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii si a bugetului fondurilor externe nerambursabile2017/03/30
HCL 27/2017privind apobarea cuantumului si a numarului burselor de studiu pentru elevii Scolii Gimnaziale Unirea si Valea Cinepii pentru semestrul II al anului scolar 2016-2017 si semestrul I al anului scolar 2017-20182017/03/30
HCL 26/2017privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2017 in cuantum de 2656lei, reprezentant cotizatia datorata de UAT Unirea, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Dunarea” Braila2017/03/30
HCL 25/2017privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2017 in cuantum de 4462lei, reprezentant cotizatia datorata de UAT Unirea, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila2017/03/30
HCL 24/2017privind insusirea raportului de evaluare al activelor drumuri de exploatare din extravilanul comunei Unirea, jud. Braila, domeniul privat, propietatea UAT Unirea2017/03/30
HCL 23/2017privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie si avizarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatilor pentru colectare si transport al deseurilor municipale in Judetul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in jud. Braila, mandatarea Primarului pentru a vota documentele mentionate, precum si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii …2017/03/30
HCL 22/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul UAT comuna Unirea pentru anul 20172017/03/30
HCL 21/2017privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna FEBRUARIE 20172017/03/30
HCL 20/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizarea drumului comunal DC 1 din com. Unirea, jud. Braila”2017/02/28
HCL 19/2017privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a investitiei „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COM. UNIREA, JUD. BRAILA” dupa aplicarea cotei de TVA 19%2017/02/28
HCL 18/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Infiintare a doua platforme de gunoi in com. Unirea, jud. Braila”2017/02/28
HCL 17/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Infiintare After School in com. Unirea, sat Valea Canepii, jud. Braila”2017/02/28
HCL 16/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizare iluminat stradal in com. Unirea, jud. Braila”2017/02/28
HCL 15/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Canepii, com. Unirea, jud. Braila”2017/02/28
HCL 14/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare muzeu satesc in com. Unirea, jud. Braila”2017/02/28
HCL 13/2017privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2017/02/28
HCL 12/2017privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IANUARIE 20172017/02/28
HCL 11/2017privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a investitiei „MODERNIZARE STRAZI IN COM. UNIREA, JUD. BRAILA” dupa aplicarea cotei de TVA 19%2017/02/28
HCL 10/2017privind aprobarea majorarii taxei speciale de salubrizare pentru anul 20172017/01/30
HCL 9/2017privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului, pentru realizarea obiectivelor de investitii sursa D si sursa A2017/01/30
HCL 8/2017privind aprobarea planului actualizat de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Unirea, jud. Braila, pentru anul 20172017/01/30
HCL 7/2017privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Unirea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila2017/01/30
HCL 6/2017privin aprobarea componentei Grupului de Lucru Local precum si aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatiii rome, la nivelul comunei Unirea, jud. Braila2017/01/30
HCL 5/2017privind aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea contracventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii2017/01/30
HCL 4/2017privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe anul 20172017/01/30
HCL 3/2017privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna DECEMBRIE 20162017/01/30
HCL 2/2017privind validarea mandatului de consilier a domnului GHEORGHITA STELIAN SPIRU2017/01/30
HCL 1/2017privind alegerea presedintelui de sedinta2017/01/30
HCL 82/2016privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Unirea, pentru a vota, in calitate de reprezentant al comunei Unirea in Adunarea Generala a ADI „ECO DUNAREA” Braila, cotizatia membrilor asociati2016/12/16
HCL 81/2016privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna NOIEMBRIE 20162016/12/16
HCL 80/2016privind „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA UNIREA, JUD. BRAILA”2016/12/16
HCL 79/2016privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Unirea2016/12/16
HCL 78/2016privind actualiazarea valorii de inventar a bunurilor care apartin domeniului public al comunei Unirea2016/12/16
HCL 77/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2016, in baza Deciziei nr. 37/29.11.2016 emisa de DGFP Braila prin care se aloca sume din TVA pentru descentralizare si echilibrare2016/12/16
HCL 76/2016prin care se ia act de demisia consilierului local MITU MARIAN si vacantarea mandatului de consilier2016/12/16
HCL 75/2016privind mentinerea aderarii comunei Unirea la Societatea Nationala de Cruce Rosie – Filiala judetului Braila2016/11/22
HCL 74/2016privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20172016/11/22
HCL 73/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20162016/11/22
HCL 72/2016privind infiintarea Politiei Locale a comunei Unirea ca si compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, jud. Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia2016/11/22
HCL 71/2016privind avizarea modificarii formei Actualizate a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, cu anexele parte integranta2016/11/22
HCL 70/2016privind aprobarea drepturilor banesti aferente cheltuielilor de deplasare a personalului didactic , aprobate in 31.10.2016, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Unirea pentru lunile SEPTEMBRIE si OCTOMBRIE 20162016/11/22
HCL 69/2016privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta2016/10/20
HCL 68/2016privind aprobarea cererii d-nului  pentru atribuira in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 a unei suprafete de teren pentru contruirea unei locuinte propietate personala2016/10/20
HCL 67/2016privind aprobara situatiei terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al comunei Unirea, respectiv in intravilanul localitatilor Unirea, Valea Canepii, in vederea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii 15/20032016/10/20
HCL 66/2016privind aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei2016/10/20
HCL 65/2016privind trecerea din domeniul public al comunei Unirea, in domeniul privat al comunei Unirea a suprafetei de teren de 1798mp situat in intravilanul localitatii Unirea, in vederea inventarierii terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii 15/20032016/10/20
HCL 64/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20162016/10/20
HCL 63/2016privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna SEPTEMBRIE 20162016/10/20
HCL 62/2016privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru lunile IULIE si AUGUST 20162016/10/20
HCL 61/2016privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Unirea in calitate de reprezentant legal al Comunei Unirea, in Adunarea Generala a ADI Dunarea Braila2016/10/20
HCL 60/2016privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local Unirea2016/10/20
HCL 59/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20162016/09/06
HCL 58/2016privind revocarea HCL nr.24/2016 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere a pajistilor aflate in domeniul privat al UAT Unirea, nr. 45/20.01.20142016/08/19
HCL 57/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20162016/08/19
HCL 56/2016privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Cinepii, comuna Unirea, jud. Braila”2016/08/19
HCL 55/2016privind aprobarea implementarii proiectului „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Cinepii, comuna Unirea, jud. Braila”2016/08/19
HCL 54/2016privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local Unirea, jud. Braila2016/08/08
HCL 53/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20162016/08/08
HCL 52/2016privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA UNIREA , JUD. BRAILA”2016/07/17
HCL 51/2016privind acordarea unui mandat special reprezentantului membrului Asociat – UAT Comuna Unirea, prin Consiliul local, in Adunarea Generala a ADI Dunarea Braila2016/07/17
HCL 50/2016privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Unirea in Adunarea Generala a Asociatiei, aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei si acordarea unui mandat special2016/07/17
HCL 49/2016privind prelungirea contractului de concesiune nr. 390/17.06.2013 avand ca obiect „Delagarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctelel de colectare din jud. Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”2016/07/17
HCL 48/2016privind aprobarea modificarii datei zilei de 15 august ca Zi Oficiala a comunei Unirea2016/07/17
HCL 47/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20162016/07/17
HCL 46/2016privind stabilirea taxei de inchiriere a caminului cultural din localitatea Unirea, com. Unirea, jud. Braila2016/07/17
HCL 45/2016privind trecerea din domeniul privat al comunei Unirea, in domeniul public al aceleeasi comune a Caminului Cultural Unirea2016/07/17
HCL 44/2016privind alegerea comisiilor pe domenii de specialitate2016/06/27
HCL 43/2016privind alegerea viceprimarului2016/06/27
HCL 42/2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Unirea2016/06/27
HCL 41/2016privind declararea Consiliului local legal constituit2016/06/27
HCL 40/2016privind validarea alegerii consilierilor in consiliul local Unirea2016/06/27
HCL 39/2016privind alegerea comisiei de validare2016/06/27
HCL 38/2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici ai investitiei „REABILITARE SI EXTINDERE CORP SCOALA VALEA CANEPII, COM. UNIREA, JUD. BRAILA”2016/05/26
HCL 37/2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici ai investitiei „REABILITARE CLADIRE GRADINITA UNIREA, LOC. UNIREA, JUD. BRAILA”2016/05/26
HCL 36/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pentru anul 20162016/05/26
HCL 35/2016privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor care apartin domeniului public al comunei Unirea2016/05/26
HCL 34/2016privind revocarea HCL nr. 62/22.12.20152016/05/26
HCL 33/2016privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru lunile februarie si martie 20162016/05/26
HCL 32/2016privind trecerea din domeniul public al comunei Unirea, in domeniul privat al aceleeasi comune a imobilului situat in Valea Canepii, avand destinatie Gradinita2016/05/26
HCL 31/2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „REABILITARE EXTINDERE CORP SCOALA VALEA CANEPII, COM. UNIREA JUD. BRAILA”2016/04/25
HCL 30/2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „REABILITARE CLADIRE GRADINITA UNIREA, LOC. UNIREA JUD. BRAILA”2016/04/25
HCL 29/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pentru anul 20162016/04/25
HCL 28/2016privind aprobarea Planului Local de Actiune pe anul 2016, pentru aplicarea Strategiei Guvernului Romaniei de Incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor romilor, pentru perioada 2015-20202016/04/25
HCL 27/2016privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru lunile februarie si martie 20162016/04/25
HCL 26/2016privind aprobarea asocierii comunei Unirea prin CL Unirea cu judetul Braila, prin CJ Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de contructii aferente obiectivelor de investitii2016/04/11
HCL 24/2016privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere a pajistilor aflate in domeniul privat al UAT Unirea, nr. 45/20.01.20142016/03/29
HCL 23/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pentru anul 20162016/03/29
HCL 22/2016privind aprobarea completarii situatiilor deosebite, prevazute in HCL Unirea nr. 41/29.06.2011, pentru care se justifica acordarea ajutoarelor de urgenta2016/03/29
HCL 21/2016privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta din comuna Unirea, pentru anul 20162016/03/29
HCL 20/2016privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Unirea si al bugetului finantat din venituri proprii pentru anul 20152016/03/29
HCL 19/2016privind alegerea presedintelui de sedinta2016/03/29
HCL 25/2016privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractele de inchiriere a pajistilor aflate in domeniul privat al UAT Unirea2016/02/05
HCL 18/2016privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru lunile Noiembrie si Decembrie 2015 precum si Ianuarie 20162016/02/05
HCL 17/2016privind actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizare strazi in comuna Unirea, jud. Braila” dupa aplicarea cotei de TVA 20%2016/02/05
HCL 16/2016privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta2016/02/05
HCL 15/2016privind aprobarea planului actualizat de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Unirea, jud. Braila, pentru anul 20162016/02/05
HCL 14/2016privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea 248/20152016/02/05
HCL 13/2016privind aprobarea acordului de colaborare intre UAT comuna Unirea si Asociatia „AURA 2010”2016/02/05
HCL 12/2016privind revocarea HCL nr. 33 / 29.06.20152016/02/05
HCL 11/2016privind aprobarea cotei ce se aplica asupra valorilor impozabile a cladirilor nerezidentiale aflate in propietatea sau detinute de persoane juridice2016/02/05
HCL 10/2016privind utilizarea excedentului din anii anteriori, atat pentru bugetul local 2016, cat si pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile 20162016/02/05
HCL 9/2016privind aprobara bugetului local pe anul 2016 si a bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii2016/02/05
HCL 8/2016privind aprobarea, de principiu, a efectuarii unei expertize tehnice si a intocmirii unui proiect in vederea reabilitarii cladirii Gradinitei din localitatea Unirea2016/01/11
HCL 7/2016privind aprobarea infiintarii, la nivelul comunei Unirea, a grupului de dansuri populare „Lautarasii”2016/01/11
HCL 6/2016privind aprobarea Completarii Strategiei – actualizate – de stabilire, modificare si/sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA2016/01/11
HCL 5/2016privind aprobarea limitei maxime a consumului lunar de carburanti pentru autoturismul ce deserveste Consiliul local al Comunei Unirea2016/01/11
HCL 4/2016privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire, infrumusetare, pastrare a ordinii si curateniei in comuna Unirea pe anul 20162016/01/11
HCL 3/2016privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe anul 20162016/01/11
HCL 2/2016privind aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre contravenientii, sau de contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea2016/01/11
HCL 1/2016privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare 2015 in suma de 1.288.867,11 lei din excedentul anului 20142016/01/11

Hotărâri de consiliu pe anul 2015