HCL 129/2022

privind Validarea Dispoziției nr. 393 din 21.12.2022 a Primarului comunei Unirea privind rectificarea bugetului local pentru VENITURI – 11.02.06, 37.02.03, 37.02.04 și secțiunea dezvoltare la cap. 65.02.50, 61.02.50 și 70.02.06

HCL 126/2022

privind Avizarea documentelor necesare atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, și după caz a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila”, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele menționate și acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților documentația de atribuire

HCL 125/2022

privind Aprobarea efectuării plății Proiectului tehnic precum și a serviciilor de verificare tehnică a Proiectului tehnic din bugetul local al Comunei Unirea pentru investiția: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA UNIREA – ETAPA II”, cu recuperarea sumelor respective din bugetul MDLPA, după semnarea contractului de finanțare

HCL 124/2022

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea clasificației de venit 37.02.01, 11.02.02, 42.02.34 și 04.02.05 – VENITURI, cap. 51.02, 61.50, 65.02, 67.03, 67.03.07, 68.02.05, 68.02.15, 68.02.50, 70.02.06, 70.02.50 și cap. 74.02.05 pentru secțiunea funcționare – CHELTUIELI

HCL 123/2022

privind Identificarea și însușirea canalelor ca urmare a lucrărilor de cadastru sistematic realizate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară

HCL 122/2022

privind Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Unirea pentru trimestrul III al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

HCL 121/2022

privind Aprobarea Actului Adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și activități de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila nr. 360/07.06.2022, acordarea unui mandate special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare și mandatarea Președintelui Asociației să semneze Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare