Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Unirea, judetul Braila;

 • Constitutia Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public, cu   modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 18/1991 privind fondul funciar,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanta de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Unirea, judetul Braila ;

b1) Organigrama institutiei

b2) Regulamentul de organizare si functionare:

b3) Programul de functionare: de LUNI pâna JOI, între orele: 08:00-16:30, VINERI 08:00-14:00

b4) Program de audiente:

 • Primar: Dna Puia Teodora– Luni și joi intre orele 10:00 – 12:00
 • Viceprimar: Dl Mircia Ionel– Miercuri  intre orele 10:00 – 12:00
 • Secretar general: Dna Dîrjan Steluța– Marti intre orele 10:00 – 12:00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei :

 • Dna Puia Teodora– Primar
 • Dl Mircia Ionel– Viceprimar
 • Dna Dîrjan Steluța– Secretarul general

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: Gurgu Alberto Marius

d) Coordonatele de contact

 • Denumire:Primaria comunei  Unirea, judetul Braila
 • Sediul:sat Unirea – com.  Unirea, Str. Primariei, nr. 69
 • Telefon:0239653000           Fax: 0239653002
 • E-mail: primaria_unirea@yahoo.com
 • Pagina de internet : www.unirea-braila.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Unirea;
 • Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Unirea;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Unirea, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale Primariei comunei Unirea, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
 • Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.;

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • dispozitiei ale primarului;
 • proiecte de hotarâri;
 • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
 • note de discutii;
 • referate de aprobare;
 • fise de audienta;
 • protocoale;
 • rapoarte;
 • studii;
 • analize;
 • prognoze;
 • proiecte de strategii;
 • scrisori sau adrese;
 • materiale de specialitate;
 • fise de proiect;
 • contracte de achizitie publica;
 • procese-verbale;
 • adrese;
 • observatii si propuneri;
 • avize;
 • planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
 • planul urbanistic general;
 • certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
 • autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
 • autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
 • date de stare civila ;

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate– sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

 • reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
 • plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.