Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Unirea, judetul Braila;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrative, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu  modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu   modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Unirea, judetul Braila ;

b1) Organigrama institutiei

b2) Regulamentul de organizare si functionare

b3) Programul de functionare: de Luni pâna Vineri, între orele: 8:00 – 16:00

 b4) Program de audiente:

 • Primar: Ungureanu Ioan – Luni intre orele 10:00 – 12:00
 • Viceprimar: Dna Darjan Sica – Joi intre orele 10:00 – 12:00
 • Secretar: Dna Badiu Rodica – Alina – Marti intre orele 10:00 – 12:00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei comunei Unirea:

 • Dl Ungureanu Ioan – Primar
 • Dna Darjan Sica – Viceprimar
 • Dna Badiu Rodica Alina– Secretarul comuna

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: Dirjan Steluta

d) Coordonatele de contact

 • Denumire: Primaria comunei  Unirea, judetul Braila
 • Sediul: sat Unirea – com.  Unirea, Str. Primariei, nr. 69
 • Telefon: 0239653000, Fax:  0239653002
 • E-mail:  primaria_unirea@yahoo.com

           Pagina de internet : www.unirea-braila.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Unirea;
 • Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Unirea;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Unirea, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale Primariei comunei Unirea, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
 • Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.;

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • dispozitiei ale primarului;
 • proiecte de hotarâri;
 • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
 • note de discutii;
 • referate de aprobare;
 • fise de audienta;
 • protocoale;
 • rapoarte;
 • studii;
 • analize;
 • prognoze;
 • proiecte de strategii;
 • scrisori sau adrese;
 • materiale de specialitate;
 • fise de proiect;
 • contracte de achizitie publica;
 • procese-verbale;
 • adrese;
 • observatii si propuneri;
 • avize;
 • planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
 • planul urbanistic general;
 • certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
 • autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
 • autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
 • date de stare civila ;

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate– sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

 • reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
 • plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Comments are closed.