Proiect HCL 69/2022

privind Aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate , a documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini, a formularelor şi modelelor de documente pentru participarea la licitaţie şi modelului de contract de concesiune, în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al comunei Unirea, jud.Brăila, în suprafaţa de 80.000 mp, situat în intravilanul localităţii Unirea, comuna Unirea,categoria curți construcții, înscris în CF nr. 77983 Unirea.